اعضای هیات تحریریه بین المللی


کیهان تاج الدینی استاد، مدیریت استراتژیک و تجارت بین الملل، دانشگاه شیفیلد هالام، انگلستان