اعضای مشورتی هیات تحریریه


علیرضا پویا استاد، گروه مدیریت ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران