اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد داداش زاده استاد، دانشکده مدیریت سیستم های اطلاعاتی، دانشگاه آکلند، آمریکا