اعضای مشورتی هیات تحریریه


آذر کفاش پور دانشیار، گروه مدیریت ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران