اعضای هیات تحریریه


آذر کفاش پور استاد، گروه مدیریت ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.