اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمد نمازی استاد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران.