مدیر مسئول


سید اسماعیل نجفی دانشیار؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

تصمیم‌گیری، تحلیل پوششی داده‌ها، بهینه‌سازی