مدیر مسئول


سید اسماعیل نجفی دانشیار؛ موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

تصمیم‌گیری، تحلیل پوششی داده‌ها، بهینه‌سازی