نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مسئول امور مشتریان مدیریت بانک کشاورزی

10.22105/imos.2022.351014.1244

چکیده

هدف: امروزه فناوری نوآورانه در زمینه خدمات مالی، بانک‌ها را به سمت ارائه خدمات بانکداری نوین از طریق ارتباط با شرکت‌های فین‌تک سوق داده است. لذا این پژوهش به بررسی تاثیر تعامل بانک‌ها و فین‌تک‌ها بر عملکرد بانک‌ها با تببین نقش تعدیل‌گر فناوری‌های نوین ارتباطی در صنعت بانکداری ایران می‌پردازد.

روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس داده، از نوع پژوهش‌های توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران، معاونین و کارشناسان بانکداری الکترونیک بانک‌ها بوده که از این تعداد 119 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تلفیقی از سه مدل دراش(2018) ، ویلسون (2017) و نجفی(1398) می‌باشد که برای اثبات روایی آن از روایی سازه و واگرا و برای بررسی پایایی آن از روش پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد.

یافته‎ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تعامل بانک‌هاو فین‌تک‌ها تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد بانک‌ها دارد همچنین فناوری‌های نوین ارتباطی بر تعامل بانک‌هاو فین‌تک‌ها و عملکرد بانک‌ها اثر تعدیل‌گری مثبت دارد به عبارت دیگر در سطوح بالای فناوری‌های نوین ارتباطی، تعامل بانک‌هاو فین‌تک‌ها و عملکرد بانک‌ها، دارای رابطه دوطرفه قوی بودند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: تعامل بانک‌ها و فین ‌تک‌ها از طریق فناوری‌های نوین ارتباطی موجب بهبود عملکرد بانک‌ها می شود بر این اساس مدیران بانک ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناورانه می توانند با بهره گیری از سطوح با لای فناوری ‌های نوین ارتباطی به به ارتباط و تعامل این دو حوزه کمک شایانی نمایند و و مووجبات بهبود عملکرد بانک‌ها و زمینه آمادگی هرچه بیشتر جهت توسعه تعامل بانک‌ها و شرکت‌های فناوری مالی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of banks and fintech on the performance of banks with new communication technologies.

نویسنده [English]

  • Fariba Najafi

Expert in charge of customer affairs in the management of Agricultural Bank

چکیده [English]

Purpose: Today, innovative technology in the field of financial services has led banks to provide innovative banking services through association with fintech companies. Therefore, this research examines the impact of communication strategies of banks and fintechs on the performance of banks by explaining the moderating role of modern communication technologies in the banking industry of Iran.

Methodology: The current research is based on the purpose, applied and based on the data, descriptive and correlational research. The statistical population of this research is 119 managers, assistants and expert experts of the banking industry who were selected by purposeful sampling and the data collection tool is a combined questionnaire of three models: Drash (2018), Wilson (2017) and Najafi (2018). To prove its validity, construct validity and divergent validity were used, and to check its reliability, composite reliability method and Cronbach's alpha coefficient were used. Structural equation approach and PLS software were used for data analysis

Findings: The results show that the relationship between banks and fintechs has a direct and significant effect on the performance of banks, and indirectly and through new communication technologies, it has a positive and significant effect on the performance of banks.

Originality/Value: The results of this research can be useful for the managers of the two industries of banking and technological services and help the communication and interaction of these two areas and provide the ground for greater preparation for the development of the interaction between banks and financial technology companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fintech ‌
  • bank performance
  • new communication technologies