نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22105/imos.2022.345942.1235

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت پویایی زنجیره تامین بر عملکرد مالی با رویکرد ساختار اختلال با نقش میانجی تاب‌آوری زنجیره تامین است.

روش‌شناسی پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گرداوری داده‌ها توصیفی - همبستگی است. نمونه آماری پژوهش حاضر تعداد 217 از مدیران بازرگانی شرکت‌های داروسازی طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران با رعایت احتیاط نسبت موفقیت در این تحقیق و در نظر گرفتن ضریب خطا 05/0 تعیین شده است. کلیه اطلاعات استخراج شده با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS23 و SmartPls در بخش آمار استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری واریانس محور استفاده شده است.

یافته‎ها: نتایج مطالعه نشان می‌دهد که پویایی و انعطاف‌پذیری زنجیره تامین در مواجه با اختلالات بر عملکرد مالی با نقش میانجی تاب‌آوری زنجیره تامین تاثیر دارد. انعطاف‌پذیری زنجیره تامین نیز تحت تاثیر جهت‌گیری اختلال در زنجیره تامین قرار دارد. بااین‌حال، تاثیرات عملکرد مالی جهت‌گیری اختلال در زنجیره تامین از طریق انعطاف‌پذیری زنجیره تامین قابل‌کنترل است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این تحقیق برای طرح‌ریزی یک برنامه راهبردی تاب‌آوری شرکت‌های دارویی مفید خواهد بود بر این اساس به مدیران زنجیره تامین دارویی پیشنهاد می‌نماید که در هنگام مواجه با اختلالات، پویایی و انعطاف‌پذیری زنجیره تامین را افزایش داده تا تاب‌آوری شبکه ارتقا یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Supply Chain Dynamics on Financial Performance with Supply Chain Disruption Structure Approach

نویسندگان [English]

  • ebrahim farbod 1
  • Alireza Hamidieh 2
  • hootan amininia 3

1 Department of Industrial Engineering, Payame Noor University Tehran, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Payame Noor University. Tehran.Iran

3 Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to investigate the effect of supply chain dynamics and flexibility in the face of disruptions on financial performance with the mediating role of supply chain resilience.

Methodology: The present study is descriptive-correlational in terms of applied purpose and in terms of data collection. The statistical sample of the present study is 217 business managers of pharmaceutical companies according to the formula for determining the sample size of Cochran, observing the success ratio in this research and considering the error coefficient of 0.05. All extracted data are analyzed using SPSS23 and SmartPls statistical software in the inferential statistics section. Analysis of variance-based structural equations has been used to analyze the data.

Findings: The results of the study show that the dynamics and flexibility of the supply chain in the face of disruptions affect financial performance with the mediating role of supply chain resilience. Supply chain flexibility is also affected by the direction of supply chain disruption. However, the effects of financial performance on supply chain disruption orientation can be controlled through supply chain flexibility.

Originality/Value: The results of this study will be useful for designing a strategic resilience plan for pharmaceutical companies, Accordingly, it proposes to supply chain managers that when faced with disruptions, increase the dynamics and flexibility of the supply chain to improve network resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain dynamics
  • flexibility
  • disruptions
  • financial performance
  • resilience