نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار موسسه آموزش عالی آیندگان

10.22105/imos.2022.327770.1210

چکیده

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی بر خط می‌باشد. شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر، تلگرام، واتساپ، یوتیوب، و اینستاگرام می‌باشند.

روش‌شناسی تحقیق: واحدهای فناوری اطلاعات بانک ملی مورد مطالعه قرار گرفته که تعداد 30 نفر به بعنوان خبرگان پژوهش درنظر گرفته شده است. بدین منظور، ابتدا جهت شناسایی شاخص‌ها، پرسشنامه‌ای جهت سنجش درجه اهمیت آنها در بین خبرگان توزیع گردید و بر اساس نتایج آن هفت شاخص مهم شناسایی گردید. به منظور اولویت‌بندی شاخص‌ها از تکنیک TOPSIS استفاده گردید. در این مرحله نیز پرسشنامه مقایسات زوجی برای خبرگان پژوهش توزیع و گرداوری گردید و بر اساس آن اولویت‌بندی عوامل ارائه شده است. درنهایت با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن به بررسی ارتباط بین شاخص‌های شناسایی شده و امنیت در شبکه‌های اجتماعی بر خط پرداخته شد. بدین منظور نیز پرسشنامه‌ای با 24 گویه توزیع و تعداد 262 نمونه جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتیجه تحقیق نشان می‌دهد شاخص‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی بر خط به ترتیب اولویت عبارتند از: پیاده‌سازی سازوکارهای تصدیق هویت و مجوزدهی‌، استفاده از نرم‌افزارهای به‌روز و پرهیز از برنامه‌های مشکوک، محدودیت انتشار اطلاعات شخصی، پایش به‌منظور عدم ‌پردازش غیرمجاز اطلاعات، رعایت استانداردهای امنیتی، زیرساخت‌های IT کشور، و نصب سیستم شناساگر متجاوز. همچنین بر اساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، کلیه عوامل تأثیر مثبت و معناداری بر امنیت شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of security indicators in online social networks with MADM technique

نویسندگان [English]

  • hamed fathi 1
  • alireza amini 2

1 student

2 Assistant Professor of the Higher Education Institute of the Future

چکیده [English]

Background and Purpose: The purpose of this study is to identify and rank security indicators in online social networks. Social networks such as Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, YouTube, and Instagram.

Research methodology: The information technology units of Melli Bank have been studied and 30 people have been considered as research experts. For this purpose, first, to identify the indicators, a questionnaire was distributed among experts to assess the indicators’ importance, then based on the results, seven important indicators were identified. TOPSIS technique was used to prioritize the indicators. At this stage, a pairwise comparison questionnaire was distributed and collected for research experts, and based on that, prioritization of factors was presented. Finally, using Spearman correlation test, the relationship between the identified indicators and online social network security was investigated. For this purpose, a questionnaire with 24 items was distributed and 262 samples were collected and analyzed.

Findings and Conclusions: The results show that security indicators in online social networks in order of priority are: implementation of authentication and licensing mechanisms, use of up-to-date software and avoidance of suspicious programs, restriction of personal information dissemination, monitoring to prevent unauthorized processing of information, compliance with standards The country's IT infrastructure, and the installation of an intruder detection system. Also, based on the results of Spearman correlation test, all factors have had a positive and significant effect on social network security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran IT infrastructure
  • Dissemination of personal information
  • Security
  • Online social networks
  • TOPSIS