نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار/دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های / اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22105/imos.2022.319456.1197

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق، مقایسه اثر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان های ایران طی دوره 1398-1379است. در این تحقیق از روش داده های تابلویی (Panel Data) استفاده شد.

روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل استان های ایران است. اطلاعات سری زمانی در مورد این استان ها از داده‌های موجود در ترازنامه انرژی، مرکز آمار و بانک داده های اقتصادی و مالی ایران جمع‌آوری شده است که با استفاده از نرم ‌افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق شامل: مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (خورشیدی، آبی، بادی، زمین‌گرایی، نفت، گاز و بنزین)، رفاه اقتصادی، جمعیت، نیروی کار، بیکاری، تورم، توزیع درآمد (ضریب جینی) و تولید ناخالص داخلی حقیقی می باشند.

یافته‎ ها: نتایج بدست آمده نشان می دهد که مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر تأثیر مثبت و معنی‌دار و مصرف انواع انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر منفی و معنی‌دار بر رفاه اقتصادی در پی دارد. بر این اساس می توان بیان کرد که افزایش مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر می تواند پیشرفت قابل توجهی را در جهت رفاه اقتصادی و سرعت بخشیدن به اهداف توسعه ای مربوط به رشد اقتصادی در این استان ها به ارمغان آورد. همچنین متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم و نابرابری توزیع درآمد (ضریب جینی) تأثیر منفی و معنی‌دار و متغیرهای نرخ رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی و بهره وری نیروی کار تأثیر مثبت و معنی دار بر رفاه اقتصادی دارند که مطابق با مبانی نظری تحقیق می باشد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج نشان داد که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان های ایران با توجه به اینکه تأثیر بیشتری در مقایسه با انرژی‌های تجدیدناپذیر جهت افزایش رفاه اقتصادی دارد، با سرمایه‌گذاری در این واحد تولیدی می‌توان سهم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در ایران افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the impact of renewable and non-renewable energy consumption on the economic welfare of Iranian provinces using panel data approach

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Rahimi 1
  • Mohammad Mirbagherijam 2
  • Ebrahim ghaed 3
  • Akram Noorani 4

1 Assistant Professor /Shahrood University of Technology

2 Assistant Professor /Shahrood University of Technology

3 Ferdowsi University of Mashhad

4 MSc. In Economic Sustems Planning /Shahrood University of Technology

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to comparing the impact of renewable and non-renewable energy consumption on the economic welfare of Iranian provinces during the period 2000-2019. In this Research, the Panel Data model was used.

Methodology: The statistical population studied in this research includes the provinces of Iran research.Time series information about these provinces has been collected from data available in the Energy Balance, Statistics Center and Iran Economic and Financial Database, which using Eviews software was tested. Variables used in this study include: consumption of renewable energy and non-renewable energy sources (solar, hydropower, wind, Geothermal, oil, gas and gasoline), economic welfare, population, labor, unemployment rate, inflation rate, income distribution inequality (Gini coefficient) and real gdp.

Findings: The results show that consumption of renewable energy has a positive and significant impact and consumption of non-renewable energy has a negative and significant impact on wellfares. Also, the variables of unemployment rate, inflation rate, and income distribution inequality (Gini coefficient) have a negative and significant effect and the variables of population growth rate, GDP, and labor productivity have a positive and significant effect on economic welfare, which is in accordance with the theoretical foundations of research. Is.

Originality/Value: The results showed that the use of renewable energy in the provinces of Iran with respect that it has a greater effect than compared to non-renewable energy in increase economic welfare could by investing in this production unit, the share of renewable energy use in Iran can be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable Energies Consumption
  • Non-Renewable Energies Consumption
  • Economic Welfare
  • Provinces of Iran