نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه ایلام

10.22105/imos.2022.315517.1188

چکیده

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت بین فقر و فساد در کشورهای خاورمیانه طی سال های 1398- 1390 با استفاده از آزمون علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو در داده های تابلویی (Panel Data) می باشد.

روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کشورهای عضو خاورمیانه است. اطلاعات پانل دیتا در مورد این کشورها از منابع معتبر بین المللی، از جمله بانک جهانی جمع آوری شده است که با استفاده از نرم ‌افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق شامل: فقر نسبی، فساد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نیروی کار، سرمایه گذاری عمرانی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد دستمزد می باشند.

یافته‎ها: نتایج مطالعه حاکی از بین متغیر فقر و فساد در در کشورهای خاورمیانه، یک رابطه علیت یک طرفه از سوی فقر به فساد در کشورهای خاورمیانه برقرار است به این معنا که با افزایش فقر، فساد افزایش پیدا می کند. این رابطه علیت یک طرفه در هر دو رویکرد علیت تأیید می شود.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج نشان داد که دولت با ارائه آموزش های صحیح می تواند از بروز خیلی از فساد‌ها جلوگیری کند وهمچنین با ایجاد پایگاه های آموزشی در سطح کشورها و دسترسی آسان به آن برای عموم مردم به هوشیاری مردم اضافه کند. سپس توجه و بررسی مشکلات همه ی طبقات مردم نه فقط بررسی مشکلات قشر خاصی از مردم و حل مشکلات تا حد امکان که باعث ایجاد انگیزه در مردم شده که کمتر به سمت و سوی فساد بروند و با دادن کمک های بلاعوض به قشر های ضعیف جامعه تا حدی از بروز این مشکلات جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investingating the causal relationship between poverty and corruption in the Middle East countries (Granger - Hsiao , Toda and yamamoto causality approach in panel data )

نویسندگان [English]

  • hadis piri 1
  • aziz maraseli 2

1 Student

2 University of Ilam

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this paper is to investigate the relationship between poverty and corruption in the Middle East countries over the years 1390 - 1398 using the Granger - Granger causality test , grenger and Yamamoto in the panel data..

Methodology: the population studied in this study includes the countries of the middle east . Data panel data on these countries has been collected from reliable international sources , including the World Bank , which was tested using Eviews software . the variables used in this study include comparative poverty , corruption , gross domestic production variables , labor force , inflation rate , unemployment rate and wage growth rate.

Findings: The results of the study show that the relationship between poverty and corruption in the Middle East countries is a one - way causality relationship from poverty to corruption in the Middle East countries , meaning that by increasing poverty , corruption increases . This unilateral causality relationship is confirmed unilateral in both causality approaches.

Originality/Value: the results showed that by providing proper training , the government could prevent a lot of crruptions and also increase public awareness by creating educational bases at the level of countries and easy access to it for the general public. Then, the government considering the problems of all classes of people, motivates them as much as possible to go less towards corruption. Also, by providing gratuitous assistance to the weak classes of the society prevent these problems as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty , corruption , Granger causality , Granger &ndash
  • Hsiao, Toda and yamamoto