نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، عضو شورای و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ،

2 دانشجوی‌دکتری‌مدیریت‌تکنولوژی،واحددهاقان،دانشگاه‌آزاداسلامی،دهاقان ،ایران

3 دانشجوی‌دکتری‌کارآفرینی،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین ،ایران.

4 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

10.22105/imos.2022.323411.1202

چکیده

هدف: هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل KPMG) در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده‏ها یک پژوهش، توصیفی- علّی از شاخه‏ تحقیقات میدانی (پیمایشی) می‏باشد. همچنین از لحاظ نوع داده‌ها پژوهشی کمی-کیفی می‌باشد.

یافته‎ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد، کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ابعاد کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش (فرآیندهای سازمانی، منابع انسانی، فناوری، محتوای دانشی) نیز در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین نتایج نشان داد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین مدل‌های بلوغ سه‌گانه، با مدل اینفوسیس با میانگین (62/3) و درصد کسب‌شده (72 درصد) انطباق‌پذیری بیش‌تری دارد و مدل‌های KPMGو مدل عمومی به ترتیب با میانگین (3/3) و (25/3) در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: عدم توجه به کارکردهای بلوغ مدیریت دانش در سازمان باعث افزایش از دست رفتن سرمایه‌های فکری، تولیدات، فناوری‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها می‌شود. به همین دلایل، بررسی تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل KPMG) در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the functions of the knowledge management maturity triple model on the acquisition of competitive advantage capabilities(Case study: National Petrochemical Company)

نویسندگان [English]

  • sayyed mohammad reza davoodi 1
  • mojgan Gharibi Marzankola 2
  • Valiullah Ali Mohammadi 3
  • mohammadreza hamidizadeh 4

1 department of management

2 PhD Student in Technology Management, Azad University, Dehaghan Branch

3 PhD Student in Entrepreneurship, Qazvin Azad University,

4 t

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is to investigate the effect of the functions of the knowledge maturity triple model (Infusion model, general model, and KPMG model) on gaining competitive advantage capabilities in the National Petrochemical Company.

Methodology: This research is applied research in terms of purpose and based on the data collection method, it is descriptive-causal research from the field of field research (survey). It is also quantitative-qualitative research in terms of data type.Findings: What was found in the course of the work? This will refer to analysis, discussion, or results.

Originality/Value: Failure to pay attention to the functions of knowledge management maturity in the organization increases the loss of intellectual capital, products, technologies, innovations, and creativity. For these reasons, it is important to study the effect of the functions of the triple model of knowledge management maturity (infusion model, general model, and KPMG model) in gaining competitive advantage capabilities in the National Petrochemical Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Petrochemical Company
  • Competitive Advantage Capabilities
  • Functions of the Triple Maturity Model of Knowledge Management
  • Knowledge Management