نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

2 دانشیار دانشگاه شاهد

10.22105/imos.2022.311488.1177

چکیده

چکیده

هدف:هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن، می‌باشد.

روش شناسی پژوهش: تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا توصیفی – پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تمامی مصرف‌کنندگان زن محصولات شوینده و بهداشتی سه برند(گلرنگ، سافتلن و اکتیو) عرضه‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در شهر تهران می‌باشند و تعداد نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری برابر با 384 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این تحقیق روش تصادفی خوشه‌ای در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه‌های محقق ساخته با بهره‌گیری از پرسش‌نامه کاآورو هندال (2017) بود که پس از روایی سنجی و پایایی سنجی بین اعضای نمونه توزیع گردید. داده‌های جمع‌آوری‌شده به کمک نرم‌افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن تأثیر دارد. نتایج فرضیه‌های فرعی نیز نشان داد تکرار تبلیغات، تأیید افراد مشهور، جاذبه‌های جنسیتی، شخصیت‌های طنز و مقایسه محصولات بر نگرش شناختی و احساسی مصرف‌کنندگان زن تأثیر دارد. همچنین نگرش شناختی بر رفتار خرید و تغییر رفتار خرید مصرف‌کنندگان تأثیرگذار است و نگرش احساسی نیز بر تغییر رفتار خرید تأثیر معنی‌داری دارد و در بین فرضیات مطرح‌شده در تحقیق نتایج نشان داد که نگرش احساسی بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان زن تأثیر معنی‌داری ندارد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد مختلف نگرش شناختی، احساسی و رفتاری زنان مصرف‌کننده نسبت به محصولات شوینده و بهداشتی تاثیر گذار خواهد بود و منجر به رفتار خرید متفاوت درآن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of TV Advertising Strategies on Cognitive, Emotional and Behavioral Dimensions of Female Consumer Attitudes

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Javan Hesar Shaneh 1
  • Naser Yazdani 2

1 MSc Student, Shahed University

2 Associate Professor. Shahed University

چکیده [English]

Abstract

Purpose: The main purpose of this study is to investigate the effect of television advertising strategies on the cognitive, emotional and behavioral dimensions of female consumers' attitudes.

Methodology: research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method. The statistical population in this study are all female consumers of detergent and hygiene products of three brands (Golrang, Softlan and Active) offered in OK chain stores in Tehran and the number of samples is equal to 384 people due to the unlimited statistical population. Sampling method In this research, a cluster random method is available. The data collection tool in this study was a researcher-made questionnaire using Kaur & Hundal (2017) questionnaire which was distributed among the sample members after validation and reliability assessment. The collected data were analyzed using SPSS and AMOS software .

Findings: the results showed that TV advertising strategies affect the cognitive, emotional and behavioral dimensions of female consumers. the results of examining the sub-hypotheses of the research showed that repetition of advertisements, approval of celebrities, gender attractions, humorous characters and product comparison have an effect on the cognitive and emotional attitudes of female consumers. also the cognitive attitude has an effect on shopping behavior and change in consumer behavior and emotional attitude has a significant effect on change in shopping behavior. Among the hypotheses presented in the research, the results showed that emotional attitude has no significant effect on female consumers' shopping behavior.

Originality/Value: TV advertising strategies will affect different dimensions of cognitive, emotional and behavioral attitudes of women consumers towards detergents and hygiene products and lead to different shopping behaviors in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: &ldquo
  • TV Advertising Strategies&rdquo
  • Cognitive Attitude&rdquo
  • Affective Attitude&rdquo
  • Behavioral Attitude&rdquo
  • , &ldquo
  • Female Consumers&rdquo