نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس البرز، دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

3 گروه مدیریت تکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت

4 گروه مدیریت، دانشگاه تهران

10.22105/imos.2022.314800.1185

چکیده

هدف: پژوهش فعلی به دنبال ارائه مدل کیفی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا در شرکت‌های ارائه دهنده رایانش ابری در ایران است. بدین منظور بر اساس مدل مرجع تیس (2007)، خرد‌بنیان‌های سه حوزه رصد، تصاحب و بازآرایی استخراج شده است.

روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش مطالعه فعلی، Extended Case Study (مطالعه چندموردی) است. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش و عدم وجود یک مدل مرجع، از طریق بررسی تجربیات بهینه و مصاحبه‌های عمیق با مدیران اصلی سازمان‌ها، مؤلفه‌های پژوهش گردآوری شد. به همین منظور از طریق تدوین پروتکل مصاحبه و گفتگو با 14 نفر از مدیران ارشد شرکت‌های فعال در حوزه‌ رایانش ابری ایران، اشباع نظری ایجاد شد. سپس از طریق تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه‌ها استخراج شد.

یافته‎ها: در خرد‌بنیان‌های حوزه رصد بیش از همه، سه سازه شهود مدیران ارشد، روند رفتار مصرف‌کننده در کشورهای مشابه با رفتار مصرف‌کننده حوزه ICT ایران و بررسی فرصت‌های صادراتی، متفاوت از نتایج پژوهش‌های پیشین است. در حوزه تصاحب نیز سه سازه انتقال دانش فناوری،Best Practice و الزامات قانونی ایزو و کیفیت جزو مقوله‌هایی است که کمتر در پژوهش‌های پیشین به آن‌ها اشاره شده است و در نهایت در حوزه بازآرایی نیز مقوله‌های مدیریت استراتژیک اقتضایی، هم‌ذهنی استراتژیک سازمانی، مدیریت تجربه مشتریان و پایمردی استراتژیک کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. به شکل کلی نقش کلیدی مدیران ارشد در راهبری موضوعات و ایجاد هم ذهنی و همراهی مناسب با پرسنل و مشتریان به عنوان درون نمایه اصلی مورد توجه مدیران برای پیشبرد توانمندی پویا در سازمان‌ها بوده است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به ماهیت فناوری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر فعالیت این شرکت‌ها نیاز است از طریق شناسایی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا، نقشه راه مشخصی را برای فعالان این حوزه ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a qualitative model of the micro foundations of dynamic capabilities in cloud computing service providers in Iran

نویسندگان [English]

 • Afshin Ghasemi 1
 • MohammadTaghi Isaai 2
 • Reza Bandarian 3
 • Ahmad EkhtiarZadeh 4

1 Department of Alborz campus, University of Tehran

2 Department of Management and Economy, Sharif University of Technology

3 Department of Business Development, Technology Management Division, Research Institute of Petroleum Industry

4 Department of Management, University of Tehran

چکیده [English]

Purpose: The present study seeks to provide a qualitative model of the micro foundations of dynamic capabilities in cloud computing companies in Iran. For this purpose, the micro foundations of the three areas of Sensing, seizing and reconfiguring have been extracted based on the reference model of Teece (2007).

Methodology: The research methodology of the study is Extended Case Study. Due to the novelty of the research topic and the lack of a reference model, research components were collected through review of optimal experiences and in-depth interviews with key managers of organizations. For this reason, we created a theoretical saturation by compiling a protocol of interviews and conversations with 14 senior managers of active companies in the field of cloud computing in Iran. Then, through qualitative content analysis, the components were extracted.

Findings: In the micro foundations of the field of Sensing, the three construct of senior managers intuition, the trend of consumer behavior in countries similar to the consumer behavior of Iran's ICT field and the study of export opportunities, are different from the results of previous researches. In the field of seizing, the three construct technology knowledge transfer, best practice and legal requirements of ISO and quality are among the categories that are less mentioned in previous researches. Finally, in the field of reconfiguring, the construct of contingent strategic management, organizational strategic empathy, customer experience management and strategic perseverance have been less studied. In general, the key role of senior managers in leading issues and creating empathy and appropriate cooperation with staff and customers as the main profile of managers has been considered to promote dynamic empowerment in organizations.

Originality/Value: Due to the nature of technology, economic, political and social governance of Iranian IT companies, it is necessary to provide a clear roadmap for in this sector by identifying the micro foundations of dynamic capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reconfiguring"
 • Seizing"
 • Sensing"
 • , "
 • Dynamic capabilities"
 • "
 • Cloud computing"