نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران

10.22105/imos.2022.326314.1208

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق نقش میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار و تعدیلگری پویایی محیطی درک شده می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ماهیتی توصیفی-پیمایشی دارد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان تهران بودند. حجم نمونه با نرم‌افزار G-Power 3 222 نفر تعیین شد. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد و روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس با یک پیمایش آنلاین استفاده شد و 218 پرسشنامه محقق گردید. مدل پژوهش نیز مبتنی بر رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS نسخه 3 تجزیه و تحلیل شد.

یافته‎ها: یافته ها نشان داد قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیر مثبت و معناداری دارد و نوآوری مدل‌ کسب‌وکار این رابطه را میانجی نمود. پویایی محیطی درک شده نیز فقط روابط بین قابلیت‌های پویا با "نوآوری مدل کسب‌و‌کار، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد شرکت" را تعدیل نمود.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نقش قابلیت‌های پویا ضرورتی استراتژیک جهت هدایت، پشتیبانی و مدیریت منابع در راستای خلق مزیت رقابتی پایدار و دستیابی به عملکرد برتر می‌باشد و بینشی کلیدی برای مدیران ایجاد می‌کند تا به واسطه آن با کنار گذاشتن رویکردهای سنتی، با تمرکز بر شایستگی‌های محوری، جایگاه خود را در بازار تقویت نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Dynamic Capabilities on Firm Performance Mediated by Business Model Innovation and Sustainable Competitive Advantage, and Moderated by Perceived Environmental Dynamics

نویسندگان [English]

  • Hossein Norouzi 1
  • Rasoul Nosratpanah 1
  • Esmaeil Esmaeilpour 2

1 Department of Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Business Administration, Maku Branch, Islamic Azad University, Maku, Iran;

چکیده [English]

Purpose The purpose of the present study was to investigate the impact of dynamic capabilities on the firm performance through the mediating role of business model innovation and sustainable competitive advantage, and the role of moderating environmental dynamics.

Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of the study is companies located in of Tehran province. The sample size was determined with G-Power 3 software 222 people and the available non-probability method was used for sampling and 218 questionnaires were obtained by online survey. The research model was also analyzed based on the structural equation modeling approach with Smart PLS 3.

Findings: Dynamic capabilities have a positive and significant effect on firms' performance, and business model innovation mediated this relationship. Perceived environmental dynamics also moderated only the relationship between dynamic capabilities and "business model innovation, sustainable competitive advantage, and firm performance".

Originality/Value: The role of dynamic capabilities is an important and strategic necessity for guiding, supporting and managing resources in order to create a sustainable competitive advantage and achieve superior performance, and provides a key insight for managers to abandon traditional approaches, and focusing on core competencies, Strengthen their position in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Dynamic capabilities"
  • Business model innovation"
  • Sustainable competitive advantage"
  • Firm performance"
  • , "
  • Environmental dynamics"