نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اراک

2 گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

10.22105/imos.2022.308682.1173

چکیده

هدف: ارائه یک مدل برنامهریزی ریاضی که هدف اصلی آن کاهش هزینههای سیستم از طریق مکانیابی مناسب انبارهای مورد نیاز و همچنین مسیریابی وسایل نقلیه بهمنظور حمل کالاهای تولیدی به این انبارها با درنظر گرفتن زمان سفر است.

روش‌شناسی پژوهش: با توجه به ماهیت مسأله مکانیابی – مسیریابی میزان سوخت مصرفی و استهلاک وسایل حملونقل رابطه مستقیمی با میزان مسافت طی شده توسط آنها دارد. مدل ارائه شده در این مقاله در صدد کمینهکردن عدم توازن مسافت طیشده توسط وسایل نقلیه میباشد. همچنین برای نزدیکی هرچه بیشتر مدل ارائه شده به شرایط دنیای واقعی، با بکارگیری مفهوم پنجرهی زمانی حداکثر زمان مجاز برای توزیع محصولات نیز در نظر گرفته شده است.

یافته ها: برای حل مدل ارائه شده از الگوریتمهای فراابتکاری MOICA، NSGA-II و PAES استفاده شده است. برای نشان دادن کارآیی روشهای حل، نمونه مسائل مختلفی در اندازههای متفاوت ارائه و از طریق آنها حل شده و نتایج خروجی از آنها بر اساس معیارهای QM، MID و SM مقایسه شده است. نتایج حاصله بیانگر برتری الگوریتم MOICA ارائه شده در ابعاد بالاست.

اصالت/ارزش افزوده علمی: توازن در میزان مسافت طی شده توسط وسایل حملونقل با توجه به درنظرگرفتن پنجره زمانی میتواند باعث نزدیکی مدل به دنیای واقعی شود و تخمین دقیقتری از هزینهها را ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employing efficient algorithms to reduce the distance traveled in location-routing problem considering travel and service

نویسندگان [English]

  • Amir-Mohammad Golmohammadi 1
  • Alireza Goli 2
  • Hasan Rasay 3

1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Arak University, Arak, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering and Future Studies, Faculty of Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Kermanshah University of Technology, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The study aims to present a mathematical model for the reduction of the system costs through the proper location of the required warehouses and the routing of vehicles that carry the products from the warehouses within a time window

Methodology: With regard to the specific nature of a location-routing problem, the consumption of fuel and the depreciation of vehicles are directly affected by the distance covered. The model proposed in this research seeks to minimize the undue length of the distance that vehicles have to travel. Moreover, for the approximation of the model to real-world conditions as much as possible, the concept of ‘time window’ is employed to determine the maximum allowable time for the distribution of goods.

Findings: Three metaheuristic algorithms including NSGA-II, PAES and MOICA are used to solve the proposed model. To evaluate the efficiency of the solutions, several problems of different sizes are introduced and solved, and then the results are compared in terms of the SM, MID and QM criteria. The comparative results suggest the superiority of the MOICA algorithm for big-size problems.

Originality/Value: Setting a time window for the reduction of the distance traveled by the vehicles gets the model close to real-world conditions. It also makes it possible to estimate the costs more accurately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta Heuristic algorithms
  • optimization
  • Location Routing Problem