نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس

10.22105/imos.2022.312571.1179

چکیده

مدل های استاندارد تحلیل پوششی داده ها، برای ارزیابی کارایی یک سیستم، اطلاعات ورودی و خروجی واحدهای تصمیم گیرنده را در یک دوره زمانی در نظر می گیرند. اما در برخی از سیستم های مورد بررسی، چند دوره زمانی مجزا و مستقل از هم مورد نظر است و کارایی کل سیستم به کارایی واحدهای تصمیم گیرنده در هر دوره زمانی وابسته خواهد بود. در این حالت ممکن است واحدی در تمام دوره ها کارا باشد اما کارای کل نباشد.که در این صورت با مفهومی به نام ناکارایی کاذب مواجهه خواهیم شد. در این مقاله برای بررسی ناکارایی کاذب در سیستم های چند دوره ای، به جای استفاده از وزن ها که از هر دوره زمانی به دست می آید،با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده های نسبتی، الگوریتمی سه مرحله ای پیشنهاد می شود.علت استفاده از مدل های نسبتی به دلیل انعطاف پذیری آنها و نزدیک تر بودن تقریب آن به واقعیت است. در گام اول الگوریتم ، میانگین کارایی های دوره ای ،و در گام دوم کارایی سیستم به عنوان جعبه سیاه محاسبه می شود. نسبت حاصل از این دو کمیت، اگر عددی نزدیک به یک باشد، بعنی این دو برآورد به هم نزدیک هستند و ناکارایی کاذب وجود ندارد اگر نسبت حاصل از یک بزرگتر باشد در این صورت این دو برآورد از هم فاصله دارند و ناکارایی کاذب موجود است. مقایسه روش پیشنهادی بر روی داده های 22 بانک تجاری از تایوان در طی یک دوره زمانی سه ساله با روش پیشنهادی کایو و لیو(2014) از لحاظ آماری دلالت بر کاهش پراکندگی اعداد کارایی داشت. همچنین آزمون های آماری حاکی از قوت روش پیشنهادی نسبت به روش کایو و لیو(2014) می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pseudo Inefficiency in multi-periodic systems: A DEA- based Approach

نویسندگان [English]

  • Mahsa Torkavannezhad 1
  • Ghasem Tohidi 2
  • Behrouz Daneshian 3
  • Mahnaz Maghbouli 4
  • farzin Moddarres 1

1 Islamic Azad University, Tabriz Branch

2 Islamic Azad University, Central Tehran Branch

3 Islamic Azad University, Central Tehran Branch

4 Islamic Azad University, Aras Branch

چکیده [English]

Standard Data Envelopment Analysis (DEA) models measures the efficiency of decision making units(DMUs) in a period of time. In real occasions, multi periods are presented. In presence of a multi-period system, overall efficiency depends on the performance of the DMU in all periods. That is to say, periodic efficiencies must be calculated, also, the overall efficiency is depended to periodic efficiencies. In other words, a DMU cannot be overall efficient, but considered as an efficient unit in each separate period. Hence, the question of pseudo inefficiency is raised. This paper investigates ratio data envelopment analysis (DEA-R) models to detect pseudo inefficiency in multi-period systems. As the first step, the average of period- efficiencies is calculated, then the overall efficiency is evaluated as a block-box. For the last step, a ratio of two quantities is estimated. If this ratio is close to unity, there is no significant difference between these two quantities. Otherwise, the estimate claims pseudo inefficiency. In the literature, pseudo inefficiency has been detected through applying the periodic weights, but this paper proposes a three-step algorithm to investigate pseudo inefficiency. To elucidate the details of the proposed approach, a comparison is made between Kao and Liu (2004) and the proposed algorithm to measure the efficiency of 22Taiwanese commercial banks for the period 2009-2011. The results demonstrate the practicality and superiority of the proposed method in comparison with the existing multi-period models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ratio Data Envelopment Analysis(DEA-R)
  • Multi-Period System
  • Overall Efficiency
  • Periodic Efficiency
  • Pseudo Inefficiency