نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22105/imos.2022.295930.1144

چکیده

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سودمندی‌های نوآوری فناوری و انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مصرف‌کننده با نقش میانجی احساس لذت و استفاده به موقع ‌انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش توصیفی-پیمایشی می‌باشد.

روش شناسی پژوهش: جامعه‌ آماری مورد مطالعه‌، کلیه مشتریان دیجی کالا بودند. ‌با توجه به نامعین بودن این مشتریان، براساس فرمول کوکران در سطح خطای 5% تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، به صورت در دسترس بود.

یافته‌ها: نتایج نشان داد: سودمندی نوآوری فناوری بر احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی بر احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. احساس لذت کاربر بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری تأثیر مثبت دارد. استفاده به موقع کاربر بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری تأثیر مثبت دارد. سودمندی نوآوری فناوری بر تجربه مشتری با نقش میانجی احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. سودمندی نوآوری فناوری بر اطلاعات مشتری با نقش میانجی احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی ‌بر تجربه مشتری با نقش میانجی احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی بر اطلاعات مشتری با نقش میانجی احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش به منظور بررسی ارتباط میان سودمندی‌های نوآوری فناوری و انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی با تجربه مشتری و اطلاعات مصرف کننده با نقش میانجی احساس لذت و استفاده به موقع انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of innovative Technology Benefits and E-Commerce Using Motivations on Customer Experience and Customer Information

نویسندگان [English]

  • Zahra Bigdelou 1
  • Alireza Rousta 2
  • Farzad Asayesh 2

1 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract:

Purpose: The aim of this study was to determine the effect of technology benefits and motivations for using e-commerce on customer experience and consumer information with the mediating role of pleasure and timely use. The present study is an applied research in terms of purpose, and is descriptive-survey in terms of method.

Methodology: The statistical population of the study was all customers of Digi Kala. Due to the uncertainty of these customers, based on Cochran's formula at a level of 5% error, 384 people were selected as a sample. The sampling method was convenience sampling.

Findings: The results showed that the usefulness of technology has a positive effect on the user's sense of satisfaction. Technology has a positive effect on the timely use of the user. Motives for using e-commerce have a positive effect on the user's sense of satisfaction. Motives for using e-commerce have a positive effect on the timely use of the user. The user's sense of satisfaction has a positive effect on the customer experience. The user's sense of satisfaction has a positive effect on customer information. Timely use of the user has a positive effect on the customer experience. Timely use of the user has a positive effect on customer information. The usefulness of technology has a positive effect on the customer experience by mediating the user's sense of satisfaction. The usefulness of technology has a positive effect on the customer experience by mediating the timely use of the user. The usefulness of technology has a positive effect on customer information by mediating the user's sense of satisfaction. The usefulness of technology has a positive effect on customer information by mediating the timely use of the user. Motives for using e-commerce have a positive effect on the customer experience by mediating the user's sense of satisfaction. Motives for using e-commerce have a positive effect on the customer experience by mediating the timely use of the user. Motives for using e-commerce have a positive effect on customer information by mediating the user's sense of satisfaction. Motives for using e-commerce have a positive effect on customer information by mediating the timely use of the user.

Originality/Value: This study was conducted to investigate the relationship between the benefits of technology innovation and E-Commerce Using Motivations with the customer information and consumer experience with the mediating role of pleasure and timely use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovative technology benefits
  • customer information
  • e-commerce motivation
  • Customer experience