نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22105/imos.2022.315114.1187

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه‎های واقع در تهران و بررسی ارتباط بین این دو شاخص بود.

روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از جمله تحقیقات کاربردی، مشاهده ‎ای - مقطعی، توصیفی و تحلیلی می باشد. نمونه آماری شامل ۵۲ نفر از اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاههای استان تهران بود که به دلیل محرمانگی، نام آن بیان نشده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات فردی - شغلی، پرسشنامه رضایت شغلی و استرس شغلی استاینمتز بوده است. برای تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

یافتهه ها: یافته های این تحقیق، نشانگر این بود که میزان رضایت شغلی و استرس شغلی در میان اعضای هیئت علمی، به طور معنی ‎داری همبستگی منفی دارد. این بدان معناست که با افزایش رضایت شغلی، استرس کاهش می ‎یابد و بالعکس. رضایت شغلی در میان اعضای هیئت علمی، در حد متوسط بود. ضمنا اعضای هیئت علمی از ماهیت شغل، مسئول مستقیم و همکاران خود به طور معنی ‎داری رضایت داشتند، در حالی که از حقوق و مزایا به طور معنی داری ناراضی بودند. استرس شغلی در اعضای هیئت علمی نسبتا کم بود. اعضای هیئت علمی با مرتبه علمی «استاد تمام»، دارای رضایت شغلی بیشتر و اعضای هیئت علمی با مرتبه علمی «دانشیار»، رضایت کمتری داشتند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: اعضای هیئت علمی دانشگاهها، نقش بسزایی در فرهنگ سازی و ارتقای سطح دانش نسل آتی دارد. بنابراین می‎بایست در خصوص ارتقای رضایت شغلی و کاهش استرس شغلی، تلاش نمود و با اجرای راهکارهای شناسایی شده، زمینه تعالی سازمانی از طریق توجه به نیروی انسانی دانشگاهی، که به عنوان دارایی‌های کشور محسوب می‎گردند، فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between occupational stress and job satisfaction among university faculty members (case study: one university in Tehran)

نویسندگان [English]

 • Adel Shokri 1
 • Tooraj Dana 1
 • Amirhooman Hemmasi 2
 • Solmaz Toutounchian 1

1 Department of Environmental Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Wood and Paper Industry Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract

Purpose: The main purpose of this study was to determine the level of occupational stress and job satisfaction in faculty members among university faculty members in Tehran and to investigate the relationship between these two indicators.

Methodology: Present study is practical, observational, cross-sectional, descriptive, and analytical research. The statistical sample included 52 faculty board members. The research methods were the Demographic, Job Descriptive Index (JDI) and Job Stress (Steinmetz) Questionnaire. In order to data analysis, descriptive statistics and analytical statistics have been used.

Findings: The findings showed that there was a significant negative correlation between job satisfaction and job stress. This means that if job satisfaction increases, stress decreases and vice versa. The results indicated moderate job satisfaction. The faculty board was significantly satisfied with the nature of the job, Direct supervisor, and colleagues, but they were significantly unsatisfied with income. The range of Job stress in the faculty board was almost low. Faculty board with Academic Rank of “Full Professor”, have shown more job satisfaction and the faculty board with Academic Rank of “Associate Professor”, have shown less job satisfaction.

Originality/Value: The faculty board of the university have a great role in cultural development promoting the knowledge level of the future workforces. Thus, we must try in order to promote job satisfaction indicators, and also reduce job stress in their community and by implementing the identified solutions, Organizational Excellence through consideration to the Academic board, which are the assets of the country, are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job satisfaction
 • Occupational stress
 • Faculty members
 • Job descriptive index
 • Steinmetz questionnaire
 • Kaviani, H., & Khaghanizade, M. (2007). The relationship between burnout and mental health among nurses. Tehran university medical journal TUMS publications65(6), 65-75. (In Persion). https://tumj.tums.ac.ir//article-1-776-en.pdf
 • Arikan, F., Köksal, C. D., & Gökçe, Ç. (2007). Work‐related stress, burnout, and job satisfaction of dialysis nurses in association with perceived relations with professional contacts.Dialysis & transplantation36(4), 182-191.
 • Arizisamani, H. (2004). Reliability and validation of andrews and witty's job satisfaction questionnaire. Knowledge and research in applied psychology, 16, 55-68. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/18107
 • Attar, H. (1995). The relationship between job stress and job satisfaction and mental health of an industrial complex. Journal of psychology and educational sciences of thought and behavior, 7, 69. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/125511/
 • Chegini, S., Nikpour, B., & Bagheri Yazdi, A. (2002). Epidemiology of mental disorders in Qom. Journal of Babol university of medical sciences, 4(3), 44-50. http://jbums.org/article-1-2822-fa.html
 • Barzideh, M., Choobineh, A., & Tabatabaei, S. (2013). Job stress dimensions and their relationship to general health status in nurses. Occupational medicine quarterly journal4(3), 17-27. (In Persian) http://hsr.mui.ac.ir/article-1-475-fa.html
 • Klein, C. J., Dalstrom, M., Lizer, S., Cooling, M., Pierce, L., & Weinzimmer, L. G. (2020). Advanced practice provider perspectives on organizational strategies for work stress reduction. Western journal of nursing research42(9), 708-717.
 • Etemadi, S., Hosseinian, S., Yazdi, S. M., & Shahidi, M. (2007). Job stress relation with aspects of job satisfaction comparation in CCU nurses and heart division’s nurses in Iran and Tehran medical universities. Occupational and organizational consulting magazine, 1, 13-24. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/334212/
 • Evans, S., Huxley, P., Gately, C., Webber, M., Mears, A., Pajak, S., ... & Katona, C. (2006). Mental health, burnout and job satisfaction among mental health social workers in England and Wales. The British journal of psychiatry188(1), 75-80.‏
 • Gholipour, A. (2012). Human resource management (concepts, theories and applications). Samt Publication. (In Persian). https://samt.ac.ir/fa/book/299/
 • Malik, N. A., & Björkqvist, K. (2018). Occupational stress and mental and musculoskeletal health among university teachers. Eurasian journal of medical investigation2(3), 139-147.
 • Nourbala, A. (2011). Psychosocial health and strategies for improvement. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology, 17(2), 151-156. (In Persian). https://sid.ir/paper/450703/fa
 • Nourbala, A., Mohammad, K., Bagheriyazdi, S., & Yasemi, M. (2002). Psychological health surveillance in 15-year-old and older in Islamic Republic of Iran in 1999. Nashriye-hakim, 5(1), 1-10. (In Persian). https://sid.ir/paper/29374/fa
 • Pirboneh, M., Karimi, S., Jafari, H. R., & Panahi, D. (2021). Examination of occupational stress and its connection with muscular-skeletal disorders among the employees of construction industry in the city of Tehran. Journal of environmental studies47(1), 111-124. (In Persian). https://dx.doi.org/10.22059/jes.2021.322241.1008161
 • Pymanpak, F., Mansour, L., Sadeghi. M. A., & Pourebrahim, T. (2012). The relationship of job stress with marital satisfaction and mental health in nurses of Tehran hospitals. Quarterly journal of career & organizational counseling, 4(13), 7-54. (In Persian). https://www.sid.ir/fileserver/jf/4012913911307
 • Rezaei, L., & Saatchi, M. (2008). Relationship between effective human factors efficiency approach and the leadership method with organizational commitment in Iranian telecommunication factory’s employees. Knowledge and research in psychology, 10(37), 129-146. (In Persian). https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_533732_22164ec7ca5a1b7241a3fb69f4d0ddba.pdf
 • Rezghi Shirsavar, H., Samadzadeh, M., & Asgharpor, M. (2014). Examine the relationship between job stress, health, intelligence, job satisfaction and employee performance, Islamic Azad University Shahre Ghods. Journal of cultural management8(23), 107-121. (In Persian). https://jcm.srbiau.ac.ir/article_6429.html?lang=en
 • Safari, Sh., Habibi, E., Dehghan, H., Mehki, B., & Hassanzadeh, A. (2012). Job stress, education and work ability in refinery workers. Occupational medicine, 5(3), 1-10. (In Persian). https://sid.ir/paper/486549/fa
 • Stephen, P. R. (2022). Organization theory: organizational structure and plan [Translated by Alvani, C. M., Danaeifard, H.]. Safar Publication. (In Persian). https://www.adinehbook.com/gp/product/9643885232
 • Vaisi, M., Atef, M. K., & Mansour Rezaei, V. (2000). The effect of occupational stress on job satisfaction and mental health: the moderating effect of hardiness and social support. Thought & behavior in clinical psychology, 6(2/3), 70-78. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/19537
 • Yousefi, S., Nayebzadeh, S., & Eslami, H. (2015). The effects of job stress on accountants job satisfaction. Iran occupational health, 12(3), 46-53. (In Persian). http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1375-en.html
 • Zahiri, H. (2006). Evaluation of entrepreneurship potential of Tehran’s educated youths and effective societal parameters on it. Work and society, 69/70, 53-73. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/87154/