نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش اموخته دکتری برنامه درسی، فرهنگی

10.22105/imos.2021.288916.1103

چکیده

هدف: رهبران با استفاده از نشانگرهای معنویت در سازمان یا گروه، هم یک نوع انگیزش درونی برای انگیزش بیرونی کارکنانش فراهم می‌کنند. رهبران معنوی و ارزش‌مدار به وظایف و فعالیت‌های پیروان در سازمان یا گروه، به وسیله مرتبط کردن آنها به ارزش‌های عمیق درونی‌شان عمق میبخشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ابعاد رهبری معنوی و انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرکرد بوده است.

روش شناسی: جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد در سال 98-1399 بوده که با روش طبقه بندی متناسب با حجم، تعداد 335 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامهی استاندارد انگیزش شغلی هربرت و پرسشنامه اصلاح شده رهبری معنوی از فرای(2003) بود.

یافتههای پژوهش :بین هفت بعد رهبری معنوی (چشم انداز، عشق به نوعدوستی، ایمان به کار، معناداری در کار، عضویت سازمانی ) با انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش رابطه معناداری وجود دارد، اما بین دو بعد دیگر رهبری معنوی یعنی تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد با انگیزش کارکنان رابطه وجود ندارد. در واقع،هرچه در جو یک سازمان آموزشی مولفه های رهبری معنوری در سطح بالاتری در امور اعمال شودو تصمیمها و رویههای و سیاستها و رسالتهای آموزشی بر مبنای ابعد رهبری معنوی تدوین و اجرا شود، میزان انگیزش شغلی در نزد کارکنان این سازمان آموزشی بیشتر خواهد بود.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج حاصل از این پژوهش میتواند مورداستفادهی مدیران، کارشناسان و پژوهشگران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the dimensions of spiritual leadership and job motivation from the perspective of Shahrekord education staff

نویسنده [English]

  • setareh Mousavi

PhD in Curriculum,

چکیده [English]

Abstract

Objective: Leaders also use the indicators of spirituality in the organization or group to provide a kind of internal motivation for the external motivation of its employees. Spiritual and value-based leaders deepen the duties and activities of followers in the organization or group by relating them to their deep inner values. The purpose of this study was to investigate the relationship between the dimensions of spiritual leadership and job motivation of Shahrekord education staff.

Methodology: The statistical population of all education staff in Shahrekord city in 1399-98 was 335 people were selected as a sample by the classification method appropriate to the volume. The research instruments included two standard questionnaires of Herbert's job motivation and a modified questionnaire of spiritual leadership by Fry (2003(

Findings: There is a significant relationship between seven dimensions of spiritual leadership (vision, love of altruism, faith in work, meaning in work, organizational membership) with job motivation of education staff, but between the other two dimensions of spiritual leadership, ie organizational commitment and Performance feedback has nothing to do with employee motivation. In fact, the more the components of meaningful leadership are applied in the atmosphere of an educational organization and the decisions, procedures, policies and missions of education are formulated and implemented based on the dimension of spiritual leadership, the more job motivation will be among the employees of this educational organization. .

Scientific originality / added value: The results of this research can be used by managers, experts and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual leadership
  • job motivation
  • staff