نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدیر لنگرود، لنگرود، ایران.

10.22105/imos.2021.298816.1153

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه‌کاری (غیرشرطی) با ریسک ورشکستگی و تأثیر نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین آن دو می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری غیرشرطی از الگوی بیور و رایان (2000‌) و برای اندازه‌گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن (1968) استفاده شده است.‌ همچنین در این پژوهش سعی شده است تا نقش تعدیلگری نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی نیز بررسی شود. به منظور کنترل اثرات جانبی نیز متغیرهای ارزش بازار سهام، بازده دارایی ها، هزینه تحقیق و توسعه، گردش دارایی، سود سهام تقسیمی، ارزش بازار به دفتر و لگاریتم قیمت سهام نیز وارد مدل شده اند. سپس، نمونه‌ای متشکل از 140 شرکت بطور سیستماتیک طی یک دوره زمانی ده ساله طی سال‌های 1389-1398 انتخاب شدند و با استفاده از مدل لجستیک برای داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‎ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه‌کاری غیرشرطی رابطه مثبت و معناداری با ریسک ورشکستگی شرکت دارد؛ به عبارت دیگر در شرکت های دارای محافظه کاری غیرشرطی احتمال ورشکستگی در آن ها بیشتر است. درخصوص نقش تعدیلی نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی، شواهدی دال بر معناداری متغیر تعاملی نگهداشت وجه نقد و محافظه‌کاری غیرشرطی با ریسک ورشکستگی شرکت یافت نشد.

اصالت/ ارزش افزوده علمی: بر اساس نتایج پژوهش، محافظه‌کاری می‌تواند به کم کردن ریسک ورشکستگی کمک کند. لذا علاوه بر انتفاع سهامداران از این موضوع در سطح اقتصاد کلان نیز می‌تواند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the moderating role of moderation Cash Holding in the Relationship Between Unconditional Conservatism and Bankruptcy Risk

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Eghdami 1
  • Sadegh Yousef Nezhad 1
  • Maedeh Pendashteh 2

1 Department of Accounting, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

2 M.A., Qadir Non-profit Higher Education Institute, Langrud, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present study aims at investigating the relationship between unconditional conservatism and bankruptcy risk and the moderating role of cash holding on this relationship.

Methodology: The method of the present study is descriptive-correlation. With this end in view, in the present study, Beaver and Ryan’s (2000) model was used to measure unconditional conservatism and Altman’s (1968) model, which provides a range of bankruptcy probabilities, was used to measure bankruptcy risk. This study also attempts to investigate the moderating role of cash holding on the relationship between unconditional retention and bankruptcy risk. For this purpose, samples consisting of 140 companies were systematically selected over a period of ten years during the years 1389-1389 and were analyzed using the logistic model for panel data.

Findings: The results show that unconditional conservatism has a positive and significant relationship with corporate risk of bankruptcy; In other words, companies with unconditional conservatism are more likely to go bankrupt. Regarding the adjusting role of cash holding on the relationship between unconditional conservatism and bankruptcy risk, no evidence was found to indicate the significance of the interaction between cash holding and unconditional conservatism with corporate risk of bankruptcy.

Originality/Value: According to research, conservatism can help reduce the risk of bankruptcy. Therefore, in addition to the benefit of shareholders from this issue at the macroeconomic level can also be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy Risk
  • Cash Holding
  • Unconditional Conservatism