نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

10.22105/imos.2021.302911.1164

چکیده

چکیده

جوامع تجاری بطور معناداری موجب ارتقاء تجارت آزاد شده و امنیت تجاری را بهبود می‌بخشند و شرایط تجاری مساعدی ایجاد می‌کنند.کشورهایی که تا حد زیادی بر منابع خارجی تکیه دارند، ایجاد جامعه تجاری یا پیوستن به یک جامعه تجاری برای توسعه بلندمدت آنها ضروری است بنابراین هدف تحقیق شکل گیری جامعه تجارت بین‌المللی بر اساس نظریه شبکه و وابستگی به منابع در نظر گرفته شد. با استفاده از نمونه‌ای متشکل از کشورهایی که به تجارت بین‌المللی می‌پردازند و بر اساس داده‌های قابل دسترس از پایگاه داده Comtrade سازمان ملل در یک دوره زمانی 1384 - 1398 ، بیست کشور به عنوان نمونه انتخاب گردید نتایج نشان داد : الف ) عامل شریک تجاری تاثیر مثبت بر شکل گیری جوامع تجاری بین المللی دارد یعنی زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می‌کند، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر جامعه یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. با درنظر گرفتن این تأثیر، عامل آزادی اقتصادی نیز تاثیر مثبت و سهم بزرگی در شکل‌گیری جامعه تجاری دارد ب ) هنگامی که کشور موقعیت برتر در شبکه تجارت بین‌المللی داشته باشد، آنگاه احتمال اینکه آن کشور جامعه‌ای یکسان با دیگر کشورها تشکیل دهد، بالاتر است ج ) وقتی که کشوری خود را وابسته به منابع کشورهای دیگر می‌داند، احتمال شکل‌گیری جامعه‌ای مشابه با دیگر کشورها افزایش پیدا می‌کند. د ) موقعیت در شبکه نقش مثبتی در تنظیم روابط مابین وابستگی به منابع و جامعه تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند. در نهایت با شکل گیری جامعه تجارت بین‌المللی بر اساس نظریه شبکه و وابستگی به منابع ، کشورهایی که بر اساس عامل آزادی اقتصادی و تنوع کشور واردکننده، می‌توانند تجارت منابع را تقویت کنند ، می‌توانند وابستگی خود به دیگر کشورها را کاهش دهند یا مدیریت کنند. ضمناً، می تواند موجب تعادل در موجودی و تولید منابع جهانی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formation of the International Trade Community Based on Resource Dependence and Network Theory

نویسنده [English]

  • mostafa heidari haratemeh

Assistant Professor, Department of Economics and Management, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran

چکیده [English]

Abstract

Those communities significantly promote free trade among members, improve trade security and obtain favorable trade terms. For countries that heavily rely on external resources, forming or joining a trade community is vital for their longterm development. Therefore, the aim of the research was to form an international Trade community based on network theory and resource dependence. Using a sample of countries engaged in international trade and based on data available from the Comtrade database of the United Nations in a period of 2005 - 2019, twenty countries were selected as a sample. The results showed: a ) The trading partner factor has a positive effect on the formation of international Trade communities. that's mean when a country cooperates with a large number of trading partners, other countries are more likely to form the same community with it. Considering this effect, the factor of economic freedom also has a positive effect and a large share in the formation of the Trade community. b ) When the country has a dominant position in the international trade network, the probability of the country forms the same community with other countries is higher. c ) when a country considers itself dependent on the resources of other countries, the possibility of forming a similar community with other countries increases accordingly. d ) Network position plays positive role in regulating the relationship between resource dependence and the international trade community. Finally, with the formation of the international trade community based on network theory and resource dependence, Countries can Strengthen resource trade according to economic freedom and import country diversification factor, can reduce or manage their dependence on other countries. Meantime, it can balance the global production and inventory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: &ldquo
  • Trade Community "
  • Resource dependence theory &ldquo
  • network theory &ldquo
  • , &ldquo
  • International trade &ldquo