نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران

10.22105/imos.2021.298290.1152

چکیده

تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر توانایی مدیریتچکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر توانایی مدیریت می‌پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد.

روش تحقیق: جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 135 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ی زمانی 9 ساله بین سال‌های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورت‌های مالی شرکت‌ها جمع‌آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار استاتا استفاده شده است.

یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی کسب‌وکار بر بازده دارایی‌ها، ارزش شرکت و جریان نقد عملیاتی تأثیر مستقیم دارد. و توانایی مدیریت بر ارتباط بین استراتژی کسب‌وکار با بازده دارایی‌ها و ارزش شرکت تأثیر مستقیم و بر ارتباط بین استراتژی کسب‌وکار و جریان نقد عملیاتی تأثیر معکوس دارد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج پژوهش نشان گر این است که انتخاب استراتژِی کسب کار توسط مدیران میتواند جهت افزایش عملکرد شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی می باشد و همچنین میتوان بیان کرد که توانایی مدیران باید مورد توجه تصمیم گیران کلان شرکت نیز قرار گیرد.کلمات کلیدی: استراتژی کسب‌وکار، عملکرد شرکت، توانایی مدیریت

طبقه‌بندی JEL: M10 –M41-L10

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Business Strategies and firm performance with emphasis on management ability

نویسندگان [English]

  • seyed hesam vagfi 1
  • ZOHRE NILOFRI 2

1 Assistant Professor,Department of Management,Economics and Accounting,Payame Noor University,Tehran,Iran

2 Department of Management,Economics and Accounting,Payame Noor University,Tehran,Iran

چکیده [English]

The effect of Business Strategies and firm performance with emphasis on management ability

Abstract

Purpose: The present study examines the effect of business strategy on company performance with emphasis on management ability. This research is applied in terms of purpose and in terms of methodology of correlation is causal (post-event).

Methodology: The statistical population of the study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange and using the systematic elimination sampling method, 135 companies were selected as a sample of the research in a 9-year period between 1390 and 1398. The method used to collect information is a library and the relevant data for measuring variables were collected from the Cadal site and the companies' financial statements and performed in the initial calculations in Excel, then Stata software was used to test the research hypotheses.

Findings: The results of the study show that business strategy has a direct effect on return on assets, company value and operating cash flow. And management ability has a direct effect on the relationship between business strategy and return on assets and company value and has an inverse effect on the relationship between business strategy and operating cash flow.

Originality/Value: The results indicate that the choice of business strategy by managers can increase the performance of companies with information content and it can also be said that the ability of managers should be considered by the company's major decision makers.Keyword: Business Strategies, firm performance, management ability

JEL: M10 –M41-L10

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Strategies
  • Firm Performance
  • management ability