نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس،

3 دانش‌یار رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

10.22105/imos.2021.303205.1165

چکیده

هدف: اگرچه در سال‌های اخیر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به ‌عنوان فناوری نوظهور در صنعت ساخت‌وساز ایران، مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته، اما بهره‌وری پایین این صنعت، شرایط تحقق بسیاری از منافع حاصل از پیاده‌سازی این فناوری را با موانع بسیاری مواجه کرده است. پیاده‌سازی چنین فناوری‌هایی در مقیاس ملی، سازمانی و فردی، منوط به پذیرش آن‌هاست که متاسفانه وضعیت پذیرش BIM در ایران، بنا بر تحقیقات پیشین در این زمینه، بسیار کند و نامطلوب است.

روش‌شناسی پژوهش: در تحقیق حاضر، از طریق توزیع پرسش‌نامه‌ای بین شرکت‌های ساختمانی رتبه یک استان تهران، وضعیت پذیرش BIM با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) به دست آمد

یافته‎ها: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها که با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد، نشان داد وضعیت پذیرش BIM در تمامی 87 نمونه معتبر تحقیق، کمتر از حد متوسط است. یافته‌های تحقیق نشان داد هرچقدر افراد در ذهن و باور خود، استفاده از BIM را آسان‌تر تصور کنند، بیشتر می‌پندارند که استفاده از BIM برایشان سودمند است و هر دو این متغیرها، میزان گرایش بیشتری به ‌سمت پذیرش فناوری BIM را منجر می‌شوند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: شاید بتوان با تمرکز بر تقویت مولفه‌های فردی و رفتاری در راستای پذیرش بیشتر BIM، وضعیت پذیرش کند BIM را در صنعت ساختمان ایران بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

BIM Adoption in Construction Companies of Tehran province, Using Technology Acceptance Model (TAM)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Azizi 1
  • sahar taheripour 2
  • ehsanallah eshtehardian 3

1 Assistant Professor, Faculty of art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Master of Science, Construction and Project Management, Faculty of Art, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran

3 Associate Professor of Construction Management, Faculty of Art, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Although in recent years, Building Information Modeling as an emerging technology in the Iranian construction industry, has attracted the attention of many people, but the low productivity of this industry, the conditions for the realization of many benefits from the implementation of this technology has faced many obstacles. The implementation of such technologies on national, organizational and individual scales depends on their adoption. According to previous research in this field, unfortunately the adoption of BIM in Iran, , is very slow and undesirable.

Methodology: In the present study, by distributing a questionnaire among the first ranked construction companies in Tehran province, the BIM adoption status was obtained using the Technology Acceptance Model (TAM).

Findings: The data analysis, which was performed using Structural Equation Modeling, showed BIM adoption was below average in all 87 valid samples. The research findings showed that if people to imagine using BIM in their minds and beliefs easier, the more they think that using BIM is usefulness, and both of these variables lead to a greater intention to adopt BIM technology.

Originality/Value: As a result, it may be possible to improve the BIM adoption status in the Iranian construction industry by focusing on strengthening individual and behavioral dimensions in order to further BIM adopting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adoption
  • Construction Companies
  • Technology Acceptance Model
  • Building Information Modeling