نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 1. گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانش آموخته مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22105/imos.2021.291826.1128

چکیده

سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت‌گیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تاکید بر نقش میانجی استراتژی‌های نوآوری (اکتشافی و بهره‌بردارانه ) و تعدیل‌گر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صادرکننده محصولات شوینده انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا و نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی - همبستگی و از شاخه معدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات شوینده و بهداشتی در ایران بوده است. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه با سئوالات بسته مشتمل بر 22 گویه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با تکنیک تحلیل عاملی تاییدی، و پایایی آن نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده شد.

نتایج و بحث: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جهت‌دهی فناوری از طریق نقش میانجی نوآوری بر عملکرد صادراتی صادرکننده محصولات شوینده بر عملکرد صادراتی اثر دارند. با نوآوری بهره‌بردارانه و نوآوری اکتشافی در شرکت‌های صادر کننده محصولات شوینده دارای رابطه مستقیم است. همچنین مسئولیت اجتماعی بر رابطه جهت‌دهی فناوری انواع نوآوری (بهره‌بردارانه و اکتشافی) اثر تعدیلگری مثبت دارد به عبارت بهتر در سطوح بالای آن، جهت‌دهی فناوری و انواع نوآوری دارای رابطه دو طرفه قوی‌تری بودند.

نتیجه‌گیری: راهبردهای جهت‌گیری از طریق استراتژی‌های نوآوری اکتشافی و بهره‌بردارانه موجب بهبود عملکرد صادراتی می‌شوند. بر این اساس صادر کنندگان محصولات شوینده و بهداشتی برای موفقیت بیشتر در صادرات، ضمن استفاده از فناوری‌های در سطح بالا، باید بر دو استراتژی نوآوری اکتشافی (توسعه دانش جدید) و بهربردارانه (پالایش دانش موجود) تاکید بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Technology Orientation on the Export Performance with Emphasis on the Mediating Role of Innovation and Moderating Role of Corporate Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sadeghi 1
  • Mohammad Khodabakhshi 2
  • Zeinab Mir Ghasemi 3

1 Department of Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Public Administration, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 MSc. of Business Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the impact of technology orientation on the export performance with emphasis on the mediating role of innovation strategies (exploratory and exploitative) and moderating role of corporate social responsibility.

Material and methods: This research is a descriptive correlation study and is one of the structural equation modeling in terms of implementation and data collection method. The statistical population of the study consisted of all manufacturers and exporters of detergent and sanitary products in Iran. According to convenience sampling method, 394 people were considered as statistical sample. For data collecting, a questionnaire with closed questions that containing 22 items was used. Validity of questionnaire was verified by confirmatory factor analysis and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. For data analyzing, Structural equation modeling and AMOS software were used.

Results and discussion: The results of study show that technology orientation, through the mediating role of exploration innovation strategies affect on the manufacturers and exporters of detergent and sanitary products export performance. There is a direct relationship between technology orientation and exploration and exploitation innovation strategies. According to the results, we found that social responsibility has a positive moderating effect on the relationship between the technological orientation of the types of innovation (extraction and exploration). That is, at its higher levels, the intensity of the relationship between technological orientation and different types of innovation is stronger and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : technological orientation
  • export performance
  • corporate social responsibility
  • Innovation