نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن

10.22105/imos.2021.301027.1160

چکیده

هدف: محیط های آموزشی به عنوان مهم ترین فضاهای تأمین کننده نیروی کیفی جامعه، دارای نقش بسزایی در تعامل با انسان از دو منظر فیزیکی و روانی می باشند. لذا حداقل کاری که می توان در این شرایط برای تأمین بهداشت جسمی و روحی کودکان و نوجوانان انجام داد، ایجاد فضاهایی شادی بخش در مدرسه می باشد. می توان اذعان داشت رشد و تکامل همه جانبه ی یک دانش آموز با توجه به مدت زمان تحصیل وی، در ابعاد جسمانی، شناختی، عاطفی، اخلاقی و معنوی به واسطه ی نشاط و شادابی در مدرسه فراهم می آید. چنانچه یکی از این موارد دچار صدمه شود، یا مورد غفلت قرار گیرد، دانش آموز به توانایی ها و شایستگی های کامل دست نخواهد یافت.

روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر ضمن مرور ادبیات موضوع و ضرورت شادابی سازی محیط مدارس، به روش کتابخانه ای و میدانی و تحلیل محتوا، به مطالعه در حوزه روانشناسی، شادابی و نیاز های جسمی- روانی دانش آموزان پرداخته است.

یافته ها: عدم کارایی فضای آموزشی و عملکردهای مدیریتی نامناسب در ایجاد شادی و نشاط در دانش آموزان جهت یادگیری بهتر موجب شده که این پژوهش به طراحی فضای آموزشی با بهره گیری از راهکارهای اساسی در حوزه مدیریت و المانهای طراحی سازگار در مدرسه بپردازد.

اصالت/ ارزش افزوده علمی: این پژوهش درصدد است ضمن معرفی اجزای اصلی تشکیل دهنده ی فضای بازو بسته مدارس و با تجزیه و تحلیل نمونه های مدارس سنتی و مدرن ایران و کشورهای خارجی ، به الگوهای مشترکی که موجب شادابی و نشاط دانش آموزان می گردد، نائل آید و به صورت معیارهای طراحی بیان نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design management methods in elementary school by creating enthusiasm to promote learning in students

نویسنده [English]

  • Samaneh Hoseinpoorian Chabok

Faculty of Tonekabon Institute of Higher Education

چکیده [English]

Purpose: Educational environments as the most important supplier spases of the society qualitative power, play an important role in interaction with human of mental and psychological prespectives.Therfore, the lenst attempt can be done in the situation to supply kids’physical and spirited hygiene is to create some joyful spaces in the schools. We can aknowledge the every student’s comprehensive groth and evolution in order to his education time duration, is provided in physical, cognitive, emotional,ethical and moral dimensions by cheerfulness and happiness at school.If one of these points get damaged or forgotten, the student dose not achieve the perfect ability and competence.

Methodologhy: Current research in addition to literature review and school environment refreshing necessity, by the library and field study and content analysis methods, addresses to study in the field of psychology, happiness and students’physical and psychological needs

Findings: Inefficiency of educational spaces and inappropriate management functions in happiness and cheerfulness creation among the students in order to better learning caused that this research addresses to design of educational space with utilizing principal approaches in management and compatible designing elements in schools.

Originality/Valuc: This research is seeking to reach to common patterns which causes students happines by intruducing schools’ open and closed spaces components with Iran and abroad’s traditional and modern school samples analyzing and express them as design criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational environmemt
  • Management
  • Happiness
  • primary school design