نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار ،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22105/imos.2021.293283.1132

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تبیین عوامل عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای مستقر در پارک علم و فناوری است. لذا این تحقیق با درک این موضوع از طریق تحلیل تفسیری- ساختاری (ISM) به دنبال طراحی مدلی مبتنی بر دسته‌بندی و تفکیک عوامل عوامل موثر بر عملکرد شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی ، به لحاظ ماهیت، توصیفی، از نظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی می باشد.روش‌شناسی تحقیق به صورت آمیخته کیفی-کمی می‌باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل مرتبط با عملکرد کسب و کارهای مستقر در پارک علم و فناوری از طریق مصاحبه و انجام تحلیل مضمون با مشارکت 15 متخصص به عنوان اعضای پانل می‌باشد و در بخش کمی از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدل‌سازی ساختاری و تفسیری می‌باشد که در این بخش تعداد 15 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان پارک‌های علم و فناوری مشارکت نمودند.

یافته‎ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اساسی‌ترین عوامل عوامل موثر بر عملکرد شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری، خلاقیت‌ محوری، اثربخشی و تعاملات کاری است، که این عوامل شاخص‌های موثر در نتایج تحلیل مضمون بودند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: موثرترین عامل در عملکرد شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری، عوامل رضایت کاری، شادابی کاری، اعتماد کاری و حرفه کاری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Performance of Businesses in Science and Technology Parks

نویسندگان [English]

  • AKBAR BAHMANI 1
  • farshid aslani 2

1 Assistant Professor, Department of public Management,Payame Noor University,Tehran.Iran

2 Assistant Professor, Department of public Management,Payame Noor University,Tehran.Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to explain the factors affecting the performance of businesses located in the Science and Technology Park. Therefore, this research, by understanding this issue through interpretive-structural analysis (ISM), seeks to design a model based on the classification and segregation of factors affecting the performance of companies located in the Science and Technology Park.

Methodology: The present research is applied in terms of purpose, descriptive in nature, and survey in terms of data collection method. The research methodology is a qualitative-quantitative mix in the qualitative part based on identifying factors related to business performance. The work is located in the Science and Technology Park through interviews and content analysis with the participation of 15 experts as panel members, and in a small part through the formation of structural self-interaction matrix seeks structural and interpretive modeling in which 15 senior managers And experts from science and technology parks participated.

Findings: The results show that the most important factors affecting the performance of companies located in the science and technology park are creativity, effectiveness and work interactions, which were effective indicators in the results of thematic analysis.

Originality/Value: The most effective factor in the performance of companies located in the Science and Technology Park are the factors of job satisfaction, job freshness, job trust and job profession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • science and technology park
  • work interactions
  • performance
  • Business