نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرج، ایران

10.22105/imos.2021.295832.1142

چکیده

هدف: عوامل زیادی بر عملکرد نوآوری سازمان‌ها تاثیرگذارند که شناسایی این عوامل، می‌تواند مدیران را در برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر فرآیند نوآوری یاری رساند. گروه صنعتی مپنا به عنوان تولیدکننده محصولات نیروگاهی، جهت کسب مزیت رقابتی و حضور در بازارهای جهانی، نیازمند بهبود و ارتقای عملکرد نوآوری در شرکت‌های زیرمجموعه خود است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کارآفرینی، توانمندی‌های داخلی و همکاری‌های خارجی تحقیق‌وتوسعه بر عملکرد نوآوری در گروه صنعتی مپنا صورت گرفت.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش، از حیث هدف کاربردی و از نظر نوع روش، پیمایشی توصیفی است. گردآوری داده‌ها در تابستان سال 1399 با روش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام شد و از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای بهره‌گیری از نظرات خبرگان که شامل 30 نفر از مدیران و کارشناسان بخش‌های تحقیق‌وتوسعه گروه مپنا بودند، استفاده شد. در این پژوهش، 14 شاخص در قالب سه عامل کارآفرینی، توانمندی‌های داخلی تحقیق‌وتوسعه و همکاری‌های خارجی تحقیق‌وتوسعه، شناسایی و بر مبنای آن، مدل مفهومی پژوهش طراحی شد و با استفاده از رویکرد فازی و نرم‌افزار متلب، به ارزیابی عملکرد نوآوری پرداخته شد.

یافته‎ها: نتایج نشان می‌دهد هر سه عامل توانمندی‌های داخلی تحقیق‌وتوسعه، همکاری‌های خارجی تحقیق‌وتوسعه و کارآفرینی، تاثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد نوآوری گروه مپنا دارند و توانمندی‌های داخلی تحقیق‌وتوسعه با امتیاز 7.44 دارای بیشترین تاثیر و کارآفرینی با امتیاز 5.64 دارای کمترین تاثیر است. همچنین، عملکرد نوآوری، بیشترین تاثیر را به ترتیب از شاخص‌های میزان سرمایه‌گذاری در تامین نرم‌افزارهای تحقیق‌وتوسعه، میزان سرمایه‌گذاری در تامین تجهیزات و آزمایشگاه‌ها و درصد هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه از فروش کل سازمان، می-پذیرد که هر سه، از شاخص‌های توانمندی‌های داخلی تحقیق‌وتوسعه هستند. هم‌چنین سطح عملکرد نوآوری، مقدار 6.44 ارزیابی شد که در محدوده متوسط رو به بالا است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش، یک مدل مفهومی را برای نشان دادن رابطه بین کارآفرینی، توانمندی-های داخلی و همکاری‌های خارجی تحقیق‌وتوسعه، به منظور ایجاد عملکرد نوآورانه شرکت‌های گروه مپنا پیشنهاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Entrepreneurship, R&D Internal Capabilities and R&D External Collaboration on Innovation Performance in MAPNA Industrial Group

نویسنده [English]

  • Abbas khamseh

Associate Professor, Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Purpose: Many factors affect the firm’s innovation performance, and identifying these factors can help managers to better plan and manage the innovation process. MAPNA Industrial Group, as a manufacturer of power plant products, seeks to improve and enhance the innovation performance of its subsidiaries, in order to gain a competitive advantage and presence in global markets. Accordingly, the present study was conducted to investigate the impact of entrepreneurship, R&D internal capabilities, and R&D external collaboration on MAPNA’s innovation performance.

Methodology: This study is a descriptive and applied research. Data collection was done using library and field study methods and a questionnaire and interview were used to benefit from the opinions of experts, which included 30 managers and experts in the R&D departments of MAPNA Group. 14 indicators in the form of three factors of entrepreneurship, R&D internal capabilities, R&D external collaboration, were identified. Then conceptual research model was designed and using fuzzy approach and MATLAB software, innovation performance was evaluated.

Findings: The results show that all three factors of R&D internal capabilities, R&D external and entrepreneurship collaborations have a direct and positive effect on MAPNA Group's innovation performance and R&D internal capabilities have the most impact with a score of 7.44 and entrepreneurship has the least impact with a score of 5.64. Also, innovation performance takes the most impact, respectively on the indicators of the amount of investment in R&D software, the amount of investment in equipment and laboratories, and the percentage of R&D costs of the organization's total sales that all three are indicators of R&D internal capabilities. The level of innovation performance in the MAPNA group was 6.44 which is in the medium to high range.

Originality/Value: This study proposed a conceptual model to illustrate the relationship between intrapreneurship, R&D internal capabilities, and R&D external collaboration in order to engender innovative performance of MAPNA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship, R&
  • D Internal Capabilities, R&
  • D External Collaboration, Innovation Performance, MAPNA Group