نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان ، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران

10.22105/imos.2021.298859.1154

چکیده

در حوزه مدیریت تامین کنندگان موضوعاتی نظیر ارزیابی صلاحیت و انتخاب تامین کنندگان، سنجش عملکرد تامین کنندگان، مذاکرات مربوط به قراردادها، دست یابی به قیمت های رقابتی، کیفیت، خدمات، زمان خرید منطقی، تحقق شرایط فروش و امکان مواجهه با تغییرات تقاضا، موضوعات مهمی هستند که مورد توجه قرار می‌گیرند ولی در این میان، فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین کننده مناسب اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مقاله به بررسی اثر گذارترین شاخص های ارزیابی تامین کنندگان پرداخته شده است. پژوهش با بررسی 467 عنوان مقاله آغاز و سپس با ارزیابی آنها 282 مقاله با استفاده از تکنیک متاسنتز انتخاب شد . با تجزیه و تحلیل آنها، شاخص های ارزیابی تامین کنندگان در 5 بعد، 19 زیربعد و 112 جزء طبقه بندی شد و با استفاده از روش آنتروپی شانون، به تعیین ضریب اثر آنها پرداخته شد. در نهایت شاخص های قیمت ، کیفیت ، تحویل به موقع ، درآمد ، ساختار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت انرژی ، مدیریت محیط زیست ، مشتری مداری و مدیریت سبز به عنوان اثر گذارترین شاخص ها در ارزیابی تامین کتندگان تعیین گردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining and prioritizing supplier evaluation indicators.

نویسندگان [English]

  • sayyed mohammad reza davoodi 1
  • Mehdi Papahn Shoushtari 2
  • Rasoul Bahalou Houreh 2
  • Hamid Reza Rezaei 2

1 Assistant Prof., Dep. of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

2 Candidate, Department of Management, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

In the field of supplier management, topics such as evaluating the qualifications and selection of suppliers, measuring the performance of suppliers, negotiating contracts, achieving competitive prices, quality, service, reasonable buying time, meeting sales conditions, and the possibility of facing changes in demand, topics They are important to consider, but in the meantime, the process of evaluating and selecting the right supplier is of particular importance. In this article, the most effective indicators of supplier evaluation are reviewed. The research was started by reviewing 467 articles and then by evaluating them, 282 articles were selected using the meta synthesis technique. By analyzing them, suppliers' evaluation indicators were classified into 5 dimensions, 19 sub-dimensions, and 112 components, and their effect coefficient was determined using Shannon entropy method. Finally, price, quality, on-time delivery, revenue, organizational structure, human resource management, energy management, environmental management, customer orientation, and green management were identified as the most effective indicators in evaluating the supply of caterpillars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suppliers
  • Meta Synthesis Method
  • Shannon Entropy Method
  • Supply Chain
  • Indicator