نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرج، ایران

10.22105/imos.2021.299261.1155

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار با نقش میانجی نوآوری انجام شده است.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارشناسان شرکت شیر پگاه تهران بوده و حجم نمونه، بر اساس جدول مورگان و کرجسی، به تعداد 207 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و گردآوری داده‌ها توسط پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن، توسط آلفای کرونباخ تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS صورت گرفت.

یافته‎ها: نتایج نشان داد رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب، هر دو، بر نوآوری و رشد پایدار کسب‌وکار در شرکت شیر پگاه تأثیر معناداری دارند و نوآوری در تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب، بر رشد پایدار کسب‌وکار، نقش میانجی دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش، شرکت‌ها می‌توانند بر روی شیوه‌های کیفیت استراتژیک، تعهد رهبری، مدیریت کارکنان، بهبود مستمر، فرهنگ کیفیت شرکت و تمرکز بر نیازهای مشتری متمرکز شوند؛ زیرا این امر آن‌ها را قادر می‌سازد تا به سطح بالایی از نوآوری بهره‌برداری و اکتشافی و رشد پایدار کسب‌وکار دست یابند. چراکه با وجود این‌که رشد تجاری و انجام نوآوری اکتشافی آسان نیست و منابع زیادی برای یادگیری سازمانی نیاز دارد، اما بهره‌برداری از توانایی‌های موجود ممکن است منجر به مزیت رقابتی پایدار نشود.

اصالت/ارزش افزوده علمی: مفهوم رویکرد استراتژیک کیفیت از اصول کلی مدیریت کیفیت فراگیر حاصل شده است و تأثیر قابل توجهی بر عملکرد پایدار کسب‌وکار دارد. نوآوری نیز به‌عنوان مهم‌ترین گزینه استراتژیک شناخته ‌شده‌ است که می‌تواند توانایی سازمان را به‌طور قابل توجهی در جهت پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مشتریان و تغییرات فناوری و حفظ عملکرد رقابتی افزایش دهد. با توجه به شکاف تحقیقاتی که در مطالعات پیشین وجود داشته است، این پژوهش به بررسی تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار با نقش میانجی نوآوری در صنعت لبنیات پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Strategic Quality Orientation and Absorptive Capacity on Sustainable Business Growth: The Mediating Role of Innovation

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ashourijirkol 1
  • Mehrdad Hosseini Shakib 2
  • Abbas khamseh 3

1 Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

2 Department of Industrial management, Karaj branch, Islamic azad university, Karaj, Iran

3 Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the impact of strategic quality orientation and absorptive capacity on sustainable business growth with the mediating role of innovation.

Methodology: This study is categorized as applied and descriptive. The statistical population was all managers and experts of Shir Pegah Company in Tehran and the sample size was calculated as 207 people based on Morgan and Krejcie's table. The sampling method was simple random sampling and data collection was done by a researcher-made questionnaire. The content validity of the questionnaire was confirmed using an expert's opinion and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using the structural equation modeling method (SEM) in PLS software.

Findings: The findings showed that strategic quality orientation and absorptive capacity, both, have a significant impact on innovation and sustainable business growth in Shir Pegah Company. Innovation has a mediating role in the impact of strategic quality orientation and absorptive capacity on sustainable business growth. Based on findings, companies can focus on strategic quality practices, leadership commitment, employee management, continuous improvement, company quality culture, and focus on customer needs; Because it enables them to achieve a high level of exploitation and exploration innovation and sustainable business growth. Because while growing business and exploring exploratory innovation is not easy and requires a lot of resources for organizational learning, harnessing existing capabilities may not lead to sustainable competitive advantage.

Originality/Value: The concept of strategic quality orientation is derived from the general principles of total quality management and has a significant impact on the sustainable business performance. Innovation is also recognized as the most important strategic option that can significantly increase the organization's ability to meet the changing needs of customers and changing technology and maintain competitive performance. Given the research gap that has existed in previous studies, this study examines the impact of strategic quality orientation and absorptive capacity on sustainable business growth with the mediating role of innovation in the dairy industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Orientation
  • Quality
  • absorptive capacity
  • Sustainable business growth
  • Innovation