نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

10.22105/imos.2021.293417.1134

چکیده

Purpose: The aim of this study was to evaluate Islamic banking risk management based on IFSB guidelines in Bank in North Khorasan Province.

Methodology: The research method in this study was descriptive survey and the statistical population included branch employees and employees and managers of different management departments of the bank. Sampling was purposeful and the data collection tool was a questionnaire that 35 people participated in the survey process. The questionnaire used in this study is a translation of the questionnaire presented by Razman and Abdolrahman based on the principles of the IFSB guide in 2015, the validity of which was confirmed by experts and some editing points were applied, and its reliability by 25 experts with alpha Cronbach confirmed 0.76. Descriptive statistics and Kolmogorov-Smirnov tests, binomial test and Friedman test were used to analyze the dataFindings: The results showed that 9 out of 42 components of risk management are not in good condition; These components include 2 components of investment risk management, 4 components of market risk management, 1 component of liquidity risk management and 2 components of business risk management shift.

Originality/Value: The results of this study showed that there are weaknesses and opportunities for improvement in the fields of market risk management, investment risk management, business transfer risk management and liquidity risk management, respectively.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk management assessment in Iranian banking based on IFSB guidelines

نویسندگان [English]

  • Majid Feyz Arefi 1
  • maryam hafezian 2

1 Master of Industrial Engineering-Systems Management and Productivity, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Bijnourd branch,Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

ارزیابی مدیریت ریسک در بانکداری ایران بر اساس اصول راهنمای IFSBچکیده

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی مدیریت ریسک بانکداری اسلامی بر اساس اصول راهنمای IFSB دریکی از بانک های دولتی استان خراسان شمالی انجام شد.

روش شناسی پژوهش: روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل کارمندان شعب و کارمندان و مدیران دوایر مختلف مدیریت منطقه بانک موردنظر بود. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که در فرآیند پیمایش 35 نفر مشارکت کردند. پرسشنامه‌ای که در این پژوهش استفاده شده است ترجمه پرسشنامه ارائه شده توسط رزمن و عبدالرحمان بر اساس اصول راهنمای IFSB در سال 2015 است که روایی آن توسط خبرگان تأیید و برخی نکات ویرایشی اعمال شد و نیز پایایی آن توسط 25 نفر از خبرگان با آلفای کرونباخ 76/0 تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است.

یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که 9 مؤلفه از 42 مؤلفه مدیریت ریسک در وضعیت مناسبی نیستند؛ این مؤلفه‌ها شامل 2 مؤلفه از مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، 4 مؤلفه از مدیریت ریسک بازار، 1 مؤلفه از مدیریت ریسک نقدینگی و 2 مؤلفه از جابجایی مدیریت ریسک تجاری هستند.

اصالت/ارش افزوده علمی: نتایج این مطالعه نشان داد که به ترتیب در زمینه‌های مدیریت ریسک بازار، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک تجاری جابجایی و مدیریت ریسک نقدینگی ضعف‌ها و فرصت‌هایی برای بهبود وجود دارد.

کلید واژه ها: مدیریت ریسک، بانکداری اسلامی، اصول راهنمای IFSB

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Islamic Banking
  • IFSB Guidelines