نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22105/imos.2021.295906.1143

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق، مقایسه تأثیر هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی بر وضعیت سلامت کشورهای عضو گروه D-8 طی دوره 2020-1995 است. در این تحقیق از روش داده های تابلویی (Panel Data) استفاده شد.

روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کشورهای عضو گروه D-8 است. اطلاعات سری زمانی در مورد این کشورها از منابع معتبر بین المللی، از جمله بانک جهانی جمع آوری شده است که با استفاده از نرم ‌افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق شامل: وضعیت سلامت (میزان مرگ و میر نوزادان)، سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، مخارج بهداشت عمومی، مخارج بهداشت خصوصی و نرخ شهر نشینی می باشند.

یافته ‎ها: نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و معنی دار هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی بر میزان مرگ و میر نوزادان می باشد اما اثرگذاری هزینه های عمومی بیشتر از بخش خصوصی بوده است. به عبارتی تخصیص بودجه دولت به بخش بهداشت و درمان اثرگذاری بیشتری نسبت به بخش خصوصی در کاهش مرگ و میر نوزادان دارد. بر این اساس می توان بیان کرد که افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی عمومی می تواند پیشرفت قابل توجهی را در جهت بهبود سلامت و سرعت بخشیدن به اهداف توسعه ای مربوط به کاهش مرگ و میر نوزادان در این کشورها به ارمغان آورد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج نشان داد که استفاده از هزینه های بهداشتی عمومی در این گروه از کشورها با توجه به اینکه اثر بیشتری نسبت به سایرمتغیرهای مدل در جهت کاهش میزان مرگ و میر نوزادان به دنبال دارد می تواند به عنوان عاملی حیاتی در بهبود وضعیت سلامت و حتی توزیع منابع تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compare The Effect of Public and Private Health Expenditures on Health Status D-8 Member Countries

نویسندگان [English]

  • Sepideh Arab 1
  • Ebrahim ghaed 2
  • Atefeh Mazinani 1

1 Department of Economics, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran

2 Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to compare the effect of public and private health expenditures on health status D-8 member countries during the period 2020-1995. In this Research, the Panel Data model was used.

Methodology: The statistical population studied in this research includes D-8 group member countries research. Time series information about these countries was collected from reputable international sources, including the World Bank, which using Eviews software was tested. variables used in this study include: health status (infant mortality rate), human capital, economic growth, public health expenditures, private health expenditures, and urbanization rates.

Findings: The results of the study indicate a negative and significant effect of public and private health costs on mortality Infants, but the impact of public spending has been greater than the private sector. In other words, allocating the government budget it has a greater impact on the health sector than the private sector in reducing infant mortality. On this health expenditures, and urbanization rates. It can be argued that increasing the cost of public health care can make significant progress in improving health and accelerating development goals to reduce infant mortality in these countries.

Originality/Value: The results showed that the use of public health costs in this group of countries with respect that it has a greater effect than other model variables in reducing neonatal mortality could be as a vital factor in improving health States and even the distribution of resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Health Expenditures
  • Private health expenditures
  • Health Status
  • D-8 member countries