نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

2 دانشیار دانشگاه شاهد

10.22105/imos.2021.289915.1112

چکیده

چکیده

سازمان‌ها و شرکت ها به دنبال خلق روش‌هایی هستند تا بدان وسیله رضایت مصرف کنندگان خود را افزایش دهند. در این میان نقش بازاریابی مبتنی بررسانه‌های اجتماعی با توجه به رشد روزافزون و همه‌گیر آن‌ در جوامع مصرف کننده پررنگ‌تر احساس می‌شود. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان از طریق نقش میانجی‌گری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مصرف کنندگان می باشد. بدین منظور با توجه به جامعه نامحدود کاربران رسانه‌های اجتماعی شرکت آرایشی و بهداشتی سینره، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از تحقیق چن و لین(2019) جهت تجزیه و تحلیل جمع‌آوری شد، و روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از منظر گرد‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جهت بررسی داده‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزار‌های SPSS و Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند که فعالیت‌های بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مصرف کنندگان دارد. هم‌چنین از طریق میانجی‌گری رضایتمندی بر قصد تداوم، قصد مشارکت و قصد خرید تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Media Based Marketing Activities on Purchasing Intent mediated by Social Identity, Perceived Value and Consumers Satisfaction of Cinere Company

نویسندگان [English]

  • Zeinab Sharifi 1
  • Naser Yazdani 2

1 MA. Student. Shahed University

2 Associate Professor. Shahed University

چکیده [English]

Abstract

Organizations and enterprises are looking for ways to increase and improve their consumer’s satisfaction. In the meantime, the role of social media marketing has become more pronounced in view of the growing and increasing epidemics in consumer societies. The purpose of the present study was to investigate the impact of social media marketing activities on the intention to buy Consumers through the role of mediating social identity, perceived value and Consumers satisfaction. For this purpose, according to the unlimited community of customers of Cinere Cosmetics Company, 384 people were selected as sample using Cochran formula. Research data were collected using Chen and Lin (2019) research questionnaire. The results show that social media-based marketing activities have a positive and significant effect on social identity, perceived value, Consumer satisfaction, purchase intention, persistence intention, and participation intention. Consumer’s satisfaction also has a significant positive effect on purchase intention, persistence intention, and participation intention

کلیدواژه‌ها [English]

  • :&rdquo
  • Social Media Marketing Activities&rdquo
  • Social Identity&rdquo
  • Perceived Value&rdquo
  • Consumers Satisfaction&rdquo
  • , &ldquo
  • Purchase Intention&rdquo