نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران.

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22105/imos.2021.293121.1130

چکیده

هدف: سیستم‌های مدیریت محیط زیست و مدیریت زنجیره تأمین مکمل یکدیگرند و اجرای آن، نه تنها باعث بهبود زیست محیطی در داخل کشور می‌شود بلکه می‌تواند باعث افزایش پایداری و بهبود عملکرد زیست محیطی شبکه تأمین جهانی شود. پژوهش حاضر به ارزیابی مدیریت زنجیره تامین در نظام دارویی بیمارستان‌های دولتی منتخب استان مازندران می‌پردازد.

روش‌شناسی پژوهش: به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تامین در نظام دارویی، پرسشنامه طراحى و توسط متخصصان تکمیل گردید. پس از گردآوری اطلاعات به تجزیه و تحلیل آن‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته شد. به این منظور با مطالعه پیشینه پژوهش به شناسایى عوامل و مدل‌های مختلف پرداخته شد و مدل مفهومى پژوهش با نظر خبرگان مشتمل بر چهار دسته معیار اصلی و 16 زیرمعیار ارائه گردید. عوامل نهایی عبارتند از: عوامل مدیریتی و کارکنان، عوامل اقتصادی، عوامل سازمانى و عوامل فرهنگی.

یافته‎ها: نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی با وزنی معادل 0.266دارای بیشترین اهمیت از نظر متخصصان و حائز رتبه اول است و پس از آن به ترتیب، عوامل مدیریتی و کارکنان، عوامل سازمانى و عوامل فرهنگی قرار دارند. همچنین در بین زیرمعیارها، عوامل اتخاذ استراتژی تجاری متناسب با اهداف زیست محیطی با وزن 0.0936رتبه اول، طراحی یک طرح کسب و کار رقابتی برای قیمت و کیفیت بهینه با وزن 0.0878رتبه دوم و الگوبرداری از سیاست‌های تجاری کشورهای پیشرو با وزن 0.0846رتبه سوم را کسب کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluate Supply Chain Management of the Pharmaceutical System Using Fuzzy Hierarchical Analysis Technique

نویسندگان [English]

  • ALI KARBALAEI EBRAHIM 1
  • davood darvishi selokolayi 2
  • Abbas Ahmadi 3

1 Master of Business Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Mathematics, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Department of Mnagement, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Environmental management systems and supply chain management are complementary, and their implementation not only improves the environment within the country, but can also increase the sustainability and environmental performance of the global supply chain. The present study evaluates the supply chain management in the pharmaceutical system of selected public hospitals in Mazandaran province.

Methodology: A questionnaire was designed and completed by experts to rank the factors affecting the evaluation of supply chain management in the pharmaceutical system. After collecting the data, they were analyzed using fuzzy hierarchical analysis technique. For this purpose, by studying the research background, various factors and models were identified and the conceptual model of the research was presented by experts in four categories of main criteria and 16 sub-criteria. These factors include: managerial and employee factors, economic factors, organizational factors and cultural factors.

Findings: The results showed that economic factors with a weight of 0.266 are the most important in terms of experts and have the first rank, followed by managerial and employee factors, organizational factors and cultural factors, respectively. Also, among the sub-criteria, the factors of adopting a business strategy commensurate with environmental goals with a weight of 0.0936, first place, designing a competitive business plan for optimal price and quality with a weight of 0.0878, second place, and modeling the trade policies of leading countries with a weight of 0.0846, third place. Has earned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Supply chain
  • Pharmaceutical System
  • Hierarchical Analysis Process
  • Fuzzy logic