نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسنده

آزاد اسلامی

10.22105/imos.2021.300270.1157

چکیده

هدف: هدف این پژوهش واکاوی مقاله‌های مالی اسلامی منتشرشده در نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری و مالی با رویکرد تحلیل محتوا و تحلیل تاکسونومی است.

روش‌شناسی: در این پژوهش، پس از بررسی کمّی و دسته‌بندی مقاله‌های منتشرشده در نشریه‌های علمی پژوهشی حسابداری و مالی به روش آرشیوی، از رویکرد‌ تحلیلی- توصیفی و علم‌سنجی استفاده شد. علم‌سنجی، بررسی جنبه‌های کمی علوم و تحقیقات و سیاست‌های علمی است. اصلی‌ترین فلسفه وجودی علم‌سنجی، کمک به سیاست‌گذاری علمی است.

یافته‌ها: در ابتدا با شناسایی 124 مقاله (15 مقاله در نشریه‌های علمی پژوهشی حسابداری و 109 مقاله در نشریه‌های علمی پژوهشی مالی) با استفاده از فن تحلیل محتوا، محورهای پژوهش‌های منتشرشده در قالب 14 محور بررسی شد. این بخش از یافته‌ها نشان داد که «ابزارهای تأمین مالی اسلامی» بیشترین توجه را به خود جلب کرده و پس‌ازآن «بازار سرمایه مالی اسلامی» قرار دارد. همچنین، مواردی مانند «تئوری مالی اسلامی» و «نهادهای مالی اسلامی» نیز در انتها قرار دارد و نیازمند توجه بیشتر است. افزون بر آن، بررسی پژوهشگران حوزه مالی اسلامی نشان داد که «دکتر سیدعباس موسویان» با 19 مقاله در صدر فهرست پژوهشگران مالی اسلامی قرار دارد. بررسی توسعه‌یافتگی نشریه‌های علمی پژوهشی حسابداری و مالی با استفاده از تحلیل تاکسونومی نیز نشان داد که نشریه «تحقیقات مالی اسلامی» توسعه‌یافته‌ترین نشریه در میان نشریه‌های علمی پژوهشی حسابداری و مالی در حوزه مالی اسلامی است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای پژوهشگران و برنامه‌ریزان در راستای هدایت پژوهش‌های آتی و مدیریت بهتر نشریه‌های حسابداری و مالی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Islamic Financial Articles Published in Scientific and Research Journal of Accounting and Finance: Content Analysis and Taxonomy Analysis

نویسنده [English]

  • Hossein Rajabdorri

azad uni

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to analyze Islamic financial articles published in the academic and financial science and research journals with the approach of content analysis and taxonomy analysis.

Methodology: In this research, after analyzing the quantitative and classification of articles published in the scientific and financial journal of accounting and finance, an analytical-descriptive-analytical approach was used. Scientometrics is the study of quantitative aspects of science and research and scientific policies. The main philosophy of existential scientism is to assist scientific policy.

Findings: At first, by identifying 124 papers (15 articles in scientific journalistic accounting and 109 articles in financial science publications), using the content analysis technique, the research axes were published in a 14-axis format. This section of the findings showed that "Islamic finance instruments" have attracted the most attention and then "Islamic finance capital market". Also, issues such as "Islamic Finance Theory" and "Islamic Financial Institutions" are at the bottom and need more attention. In addition, the study of Islamic finance scholars showed that Dr. Seyyed Abbas Mousavian was ranked 19th in the list of Islamic finance scholars. The study of the development of accounting and finance research journals by taxonomy analysis also showed that the publication of Islamic Finance Research is the most developed publication among the scientific and financial journal of accounting and finance in Islamic finance.

Conclusion: The findings of this research can be useful for researchers and planners in order to guide future research and better management of financial and accounting journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxonomy Analysis
  • content analysis
  • Accounting
  • Islamic finance