نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تکنولوژی، عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

5 دانشکده مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

10.22105/imos.2021.289916.1113

چکیده

هدف: در دهه‌های اخیر خلق ارزش از طریق یادگیری فناوری در سطح بنگاه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است چرا که سه دلیل مهم توجه به موضوع خلق ثروت، توسعه صنعتی و خلق قابلیت‌های فناورانه به مباحث راهبردی بنگاه‌ها تبدیل شده است. هدف این تحقیق تبیین، بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه ها می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری، 104بنگاه‌های فعال در زمینه‌های صنعتی بوده‌اند که با جمع‏ آوری داده‏ های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای با اجزاء استاندارد و ضریب پایایی 0.845، به آزمون فرضیات پنجگانه پرداخته شده است.

یافته‎ها: این پژوهش نشان می دهد که چهارسطح مورد مطالعه، بخوبی تبیین‌کننده سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه هاخواهند بوده، و هر کدام هم بصورت مستقیم بر فرآیند مذکور تأثیرگذار هستند. بر این اساس، بیشترین اثرگذاری مستقیم مربوط به سطح متوسط(78/0)، سطح پایه(67/0) و سطح جهانی(65/0) به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار دارند و همچنین رتبه‌ی هر یک از عوامل کلیدی مؤثر بر این سطوح مورد بررسی قرار گرفت.

اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به نتایج حاصل توصیه‌های برای مدیران به‌منظور بهبود سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه ها، و چگونگی توجه به عوامل شناسایی شده به یادگیری بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and Prioritizing the Factors Affecting on levels of Learning Technology in the Enterprise (Empirical Evidence of Isfahan Enterprises)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Elyasi 1
  • Hossein Khosropour 2
  • Narges Rahimian 3
  • Mohammad Ebrahim Sadeghi 4
  • Hamed Nozari 5

1 PhD in Technology Management, faculty member of Allameh Tabatabai University

2 PhD student in Technology Management, Allameh Tabatabai University

3 PhD student in Business Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch

4 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

5 Research Assistant of School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Value creating through technology learning in corporation level, has been very remarkable in recent years, because three important reasons of paying attention to wealth making subject, development of technological abilities and creating competitive advantage has been converted to the strategic topics of corporation. The aim of this research is to define and prioritize the factors affecting on technology learning levels in Isfahan state corporations level.

Methodology: Statistical population, are 104 corporations which are active in industrial context that examine the quintet assumptions by accumulating needed data by the use of a questionnaire with standard components and reliability coefficient of 0.845.

Findings: Regarding the results, it is demonstrated that four studied level in a structural equations model, have been truly explained technological learning levels in Isfahan state corporations level, and each one has been affective straightly on mentioned process. Accordingly, the straightest effectiveness related to average level (0.78), basic level (0.67) and global level (0.65) are respectively in next degrees of importance and also each of these affective factors on these levels have been discussed.

Originality/Value: According to the results, there are recommendations for managers to improve the levels of technology learning at the enterprise level, and how to pay attention to the identified factors to learn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Learning
  • Technology Learning Levels
  • Learning