نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، داتشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی علامه مجلسی، قزوین، ایران

10.22105/imos.2021.289223.1104

چکیده

تحقیق حاضر با هدف «بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر و کارآفرینی بر عملکرد سازمانی شرکت رنگسازی ایران» به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 200 نفر از کارکنان شرکت رنگسازی ایران بود که تعداد 132 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از سه پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر مقیمی(1388)، کارآفرینی آنتونیک و هیستریچ(2003)، پرسشنامه عملکرد سازمانی کارابولوت(2015) استفاده شده است که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 86/0، 82/0 و 89/0 بدست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SPLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدیریت کیفیت فراگیر و کارآفرینی بر عملکرد سازمانی شرکت رنگسازی ایران تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج همچنین نشان داد که کارآفرینی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در نهایت نتایج نشان از تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Appraisal the Effect of TQM and Entrepreneurship on Organizational Performance of Rangsazi Company of Iran

نویسندگان [English]

  • Dr. Mehdi Ajalli 1
  • Mohammad Mahdi Mozaffari 2
  • Mina Akbari 3

1 Assistant Professor, Department of Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, email address: ajalli@ut.ac.ir

2 Associated Professor, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University (IKIU) Qazvin, Qazvin, Iran

3 Master of Industrial Management, Institute of Higher Education Allameh, Qazvin, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is appraisal the effect of TQM and entrepreneurship on organizational performance of Rangsazi Company of Iran that is done by descriptive-correlative method. The statistical population is 200 people in the company, and the samples are 132 persons as simple random sampling. The validity of questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha. The SEM test was for analyzing of data’s. The conclusion showed that TQM and entrepreneurship have positive effect on organizational performance. Such, entrepreneurship has positive effect on organizational performance. Finally, TQM has positive effect on organizational performance by mediator role of entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TQM
  • Entrepreneurship
  • organizational performance
  • Rangsazi Co. of Iran