نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، کیفیت و بهره وری، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران.

10.22105/imos.2021.290167.1114

چکیده

ارائه خدمات در دنیای امروز نسبت به چند دهه پیش دگرگون شده و روش‌های سنتی به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد. یک ابزار بسیار کارا جهت برآورده کردن این اهداف، تکنیک گسترش عملکرد کیفیت است. این پژوهش برآن است تا نیازهای شرکت‌ها را با استفاده از روش پرسشنامه و تکنیک ترکیبی روش گسترش عملکرد کیفیت و دیمتل فازی ارزیابی کند. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت خدماتی در شهرک صنعتی رازی اصفهان بوده که با استفاده از فرمول کوکران 120 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه‌ی اولویت‌بندی نیازها برای آن‌ها ارسال گردید. بر اساس نتایج پژوهش 64 نیاز و 8 خدمت یا الزام فنی توسط این شرکت شناسایی شد و روابط بین نیازمندی‌های مشتریان شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ رازی توسط خانه کیفیت تعیین گردید که اخذ هزینه‌های مشترک موضوع ماده (8) آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره‌امور شهرک‌های صنعتی به عنوان اولین اولویت خدمات تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing customer needs using hybrid technique including QFD and DEMATEL in fuzzy conditions, (Case Study: Service Company RAZI Industrial Town: Industrial Town Corporation Isfahan Province)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Reza Davoodi 1
  • Mohammad Ebrahim Khatami 2

1 Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University , Dehaghan, Iran .

2 Department of Industrial Engineering, Dehaghan Branch, Islamic Azad University , Dehaghan, Iran.

چکیده [English]

Service delivery in today's world has changed from a few decades ago, and traditional methods can in no way meet new needs. A very effective tool to meet these goals is the quality performance enhancement technique. This study aims to assess the needs of companies using a questionnaire and a combination of quality performance and fuzzy dimmeter. The statistical population of the study included service companies in Razi industrial town of Isfahan, which was selected as a sample using Cochran's formula of 120 companies and a needs prioritization questionnaire was sent to them. Based on the results of the research, 64 needs and 8 services or technical requirements were identified by this company and the relationships between the needs of customers of Razi Industrial Town Service Company were determined by the Quality House, which collected common costs subject to Article (8) of the executive bylaw. The Industrial Estates Office was designated as the first priority of services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer evaluation
  • QFD
  • fuzzy Dematel
  • House of quality