نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

10.22105/imos.2021.287758.1096

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر پیاده‌سازی و اجرای تحول در نظام اداری با استفاده از روش‌های مرسوم و ساخت یک مدل تحول استراتژیک برای دانشگاه‌ها می‌باشد؛ اما تاکنون تحقیق جامعی دراین‌باره صورت نگرفته است.
روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی بوده و  با بررسی برنامه استراتژیک سازمان و شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار و همچنین رتبه‌بندی مؤلفه‌ها بر اساس روش تصمیم‌گیری چند معیارها تاپسیس، مدل تحول نهایی با استفاده از مدل ساختار تفسیری (ISM) تهیه گردیده است.
یافته‌‎ها: بامطالعه برنامه‌ریزی استراتژیک تدوین‌شده برای سازمان، مؤلفه‌های اصلی تعیین و با استفاده از فن ISM مؤلفه‌های اصلی سطح‌بندی و درنهایت مدل تحول در چهار سطح در نظر گرفته شد. درنهایت مشاهده شد که مدیریت دانش در سطح 1 قرارگرفته و بر سایر موانع تأثیرگذار است. همچنین محیط تغییر و رقبا و ارتباط مؤثر با صنعت، متأثر از سایر عوامل می‌باشند و به‌خودی‌خود تأثیری بر عوامل دیگر نمی‌گذارند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: به‌شیوه‌های سنتی مدیریت و رهبری، در شرایط متحول و پویای امروزی، فاقد اثربخشی لازم می‌باشند. با توجه به آن‌که مدیران دانشگاه‌ها از عوامل اصلی تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند؛ لذا، توجه به قابلیت‌های مدیریتی آنان به میزان چشمگیری بر موفقیت نظام آموزش عالی کشور تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposed strategic transformation model of universities (Case study: one of the public universities)

نویسندگان [English]

  • Zahra Bagheri 1
  • Seyed Javad Hosseininezhad 2
  • Nasser Safaie 2

1 Department of Public Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, KN. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to implement and implement change in the administrative system using conventional methods and to build a strategic transformation model for universities, But so far no comprehensive research has been done on this.
Research Methodology: The present research method is qualitative and by examining the strategic plan of the organization and identifying the effective indicators as well as ranking the components based on the TOPSIS multi-criteria decision-making method, the final transformation model has been prepared using the interpretive structure model (ISM). Is.
Results: By studying the strategic planning developed for the organization, the main components were determined, and using the ISM technique, the main components of leveling and finally the transformation model was considered at four levels. Finally, it was observed that knowledge management is at level 1 and affects other barriers. Also, the environment of change and competitors and effective communication with industry are influenced by other factors and do not in themselves affect other factors.
Scientific originality/value added: Traditional methods of management and leadership, in today's changing and dynamic conditions, lack the necessary effectiveness. Considering that university administrators are the main decision-makers; Therefore, paying attention to their managerial capabilities has a significant impact on the success of the country's higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implementation and implementation of transformation
  • interpretive structure model
  • Change Control