نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 مربی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان ، فارسان،ایران

10.22105/imos.2021.291770.1127

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر،طراحی الگوی عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران بوده است، روش پژوهش آمیخته (کمی-کیفی) است و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و اساتید می باشد. در بخش دلفی جهت شناسایی از60 نفر خبره استفاده شده است و در بخش مدل‌سازی کل جامعه آماری تعداد 384 نفر پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. از پرسشنامه دلفی جهت شناسایی عوامل و پرسشنامه محقق ساخته جهت مدل‌سازی استفاده شده است که هر دو پرسشنامه روایی آن تأیید شده و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ اندازه‌گیری شده است. جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار از آزمون شناسایی به روش دلفی طی دو مرحله عمل غربالگیری صورت گرفته و در نهایت خبرگان از معیارهای شناسایی شده در پیشینه تحقیق در تعداد 6 معیار و 16 زیرمعیار تأثیرگذار بر صنایع فرهنگی خلاق، در تعداد 7 معیار اصلی و 17 زیرمعیار به اجماع نظر رسیدند همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نتایج را تأیید کرده است، سپس با کمک اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه‌ای که در اختیار خبرگان قرار گرفته است و با معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel مدل سازی شده است و این عوامل رتبه‌بندی شد و میزان اهمیت هر کدام از معیارها از اول تا سوم به ترتیب اهمیت عبارتند از: سرمایه‌های ساختاری و انسانی، زیرساخت‌های مورد نیاز، حمایت‌های دولت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Effective Factors on Creative Cultural Industries in Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh 2
  • Sadegh Sadeghi De Cheshmeh 3
  • Narjes Mohsenifar 3

1 Department of Cultural Management, Facuty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran.

2 Department of Cultural Management, Facuty of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Instructor, Islamic Azad University, Farsan Branch, Farsan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify, rank and model the effective factors on creative cultural industries in Iran in 1399, which is a mixed research method (quantitative-qualitative) and is applied in terms of purpose. The statistical population of this study includes experts and professors. The total number was 75 people and in Delphi section 15 experts were used to identify and in the modeling section the whole statistical population was selected by census and finally 70 questionnaires were used for analysis. The Delphi questionnaire was used to identify the factors and the researcher-made questionnaire was used for ranking and modeling. Both of its validity questionnaires were confirmed and its reliability was measured by Cronbach's alpha coefficient. In order to identify the influential factors, the Delphi identification test was screened in two stages and finally, the experts identified the criteria identified in the research background in 6 criteria and 16 sub-criteria affecting the creative cultural industries, in 7 main criteria and 17 sub-criteria. The consensus was also confirmed by the results of exploratory factor analysis, then with the help of information obtained from a questionnaire provided to experts and modeled with structural equations and Lisrel software, these factors were ranked and the amount The importance of each of the criteria from the first to the third in order of importance are: structural and human capital, required infrastructure, government support

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative
  • Creative Industries
  • Cultural Industries
  • Creative Cultural Industries