نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران.

10.22105/imos.2021.287682.1100

چکیده

هدف پژوهش: مفاهیم تصویر ذهنی و بازاریابی رابطه روز به‌روز دارای اهمیت بیشتری برای کسب‌وکارها می‌شوند و تا حدودی نیز پژوهش‌های قبلی به بررسی تأثیر کیفیت خدمات و تصویر ذهنی نام و نشان تجاری بر روی رفتار مصرف کننده پرداخته‌اند، لذا هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بازاریابی اجتماعی با تصویر ذهنی مشتریان شرکت‌های بیمه در استان کردستان است.
روش شناسی پژوهش: روش مطالعه حاضر پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بیمه‌های استان کردستان بود که با روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه تعداد، 385 نفر می باشد برای سنجش بازاریابی اجتماعی و تصویر ذهنی از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است و برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها جهت نشان دادن میزان تأثیر هر یک از متغییرهای مستقل و واقعی بودن یا نبودن تأثیر آن‌ها از آزمون همبستگی اسپرمن و فریدمن و نرم‌افزار SPSS استفاده شده است .
یافته‌ها: نتایج بیانگر این بود که بین بازاریابی اجتماعی و تصویر ذهنی مشتریان رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین در میان متغیرهای سه گانه بازاریابی اجتماعی تاثیرگذار بر تصویر ذهنی مشتریان شرکت های بیمه، از نظر پاسخ دهندگان به ترتیب برنامه‌های ارتباطی با میانگین 29/2 و برنامه‌های مدیریت رفتار با میانگین 25/2 و برنامه های سمبولیک با میانگین 15/1 رتبه‌های یکم تا سوم را به خود اختصاص داده است.
اصالت/ ارزش افزوده علمی: استفاده از شبکه های اجتماعی در شرکت‌های بیمه جهت شکل گیری تصویر ذهنی مشتریان و در نتیجه افزایش کیفیت خدمات، افزایش سود و بهره وری بسیار موثر و مفید است و نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده مدیران شرکت‌های بیمه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of marketing on social networks with the mental image of customers of insurance companies in Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • Hadi Hosein Panahi 1
  • Heresh Soltanpanah 2

1 Department of Business Management, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The concepts of mental image and marketing relationship are becoming more important for businesses and to some extent previous studies have examined the effect of service quality and brand image on consumer behavior, so the purpose of this study was to investigate the relationship between social marketing and image. It is the mentality of the customers of insurance companies in Kurdistan province.
Methodology: The method of the present study is a survey and is applied in terms of purpose. The statistical population of this study included all insurance customers in Kurdistan province. By random sampling method, the sample size is 385 people. Spearman and Friedman correlation test and SPSS software were used to analyze the data to show the effect of each of the independent variables and whether their effect was real or not.
Findings: The results showed that there is a significant relationship between social marketing and customers' mental image. Also, among the three variables of social marketing affecting the mental image of insurance companies' customers, according to the respondents, communication programs with an average of 2.29 and behavior management programs with an average of 2.25 and symbolic programs with an average of 1.15 are ranked first, respectively. Up to the third.
Originality/Value: The use of social networks in insurance companies to form the mental image of customers and thus increase the quality of services, increase profits and productivity is very effective and useful and the results of this study can be used by managers of insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Social Media
  • Mental image
  • Insurance Companies