نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22105/imos.2021.281194.1055

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی واکنش بازار نسبت به انتخاب راهبردهای سازمانی می‌­باشد.
روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه شرکت‌­های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1398 می‌­باشد و موردمطالعه شرکت­‌های سرمایه‌بر و شرکت­‌های کاربر می­‌باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک بالغ بر 147 شرکت می­‌باشد. ولی با توجه به هدف پژوهش که بررسی تأثیر راهبردهای کسب‌وکار بر واکنش بازار نسبت به اعلان سود در شرکت‌­های سرمایه­‌بر نسبت به شرکت­‌های کاربر می‌­باشد، لذا با کاربست معیارهایی حجم نمونه به دو گروه شرکت­‌های سرمایه­‌بر و کاربر (111 شرکت سرمایه‌­بر و 36 شرکت کاربر و درمجموع 1617 شرکت-سال) تفکیک شد. روش پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه با رویکرد داده‌­های تلفیقی پس از اجرای پیش‌شرط مقایسه دو نمونه مستقل، انجام شد.
یافته‌ها: شواهد پژوهش نشان داد که با اتخاذ راهبردهای رهبری هزینه در شرکت­‌های سرمایه ­بر نسبت به شرکت­‌های کاربر، اعلان سود کاهش می‌­یابد و با اتخاذ راهبردهای متمایز در شرکت‌های سرمایه‌­بر نسبت به شرکت‌­های کاربر، اعلان سود افزایش می‌یابد.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: بهترین راهبرد کسب‌وکار برای شرکت‌­های کاربر، راهبرد رهبری هزینه و شرکت‌­های سرمایه‌بر، راهبرد متمایزسازی محصولات و تولیدات است. اتخاذ بهنگام این دو راهبرد در صنایع تولیدی، از فرسایش سرمایه جلوگیری و منجر به اعلان سود خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Capital Market Response to Strategic Analysis in Organization Management (Case Study: User and Capital Companies)

نویسنده [English]

  • Vahid Bekhradi Nasab

Department of accounting, Najaf Abad branch, Islamic Azad Univercity, Najaf Abad, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate market reactions to business strategies in capital companies and user companies.
Methodology: The statistical population of the study consisted of all companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2010 and 2019. The sample is Equals 147 companies using the systematic elimination method. However, with the aim of the research, the effect of business strategies on the market reaction to the announcement of earnings in capital companies relative to the companies of the company, therefore, by applying the sample criteria to the two groups of capital companies and users (111 Capital company and 36 user companies and a total of 1176 companies-year). The research method was performed using multiple regression with the panel data approach after running the precondition of comparing two independent samples.
Findings: Evidence of research has shown that by adopting cost leadership strategies in capital companies, earnings announcements are reduced to user companies, and earnings announcements are increased by adopting distinct strategies in capital companies compared to user companies.
Originality/Value: The best business strategy for user companies, cost leadership strategy, and capital companies are the strategy for product and product differentiation. The timing of these two strategies in the manufacturing industry will Erosion capital loss and lead to the earnings announcement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market response
  • Organization's strategy
  • user companies
  • capital companies