نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

هدف: اگرچه رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست به واسطه توجیحات نظری حاصله از مطالعات تجربی انجام شده از جمله منحنی EKC، مورد حمایت قرار گرفته است، ولی هنوز جامعیت و مقبولیت کافی بدست نیاورده است. بر­همین اساس، در راستای هدف اصلی این مطالعه، رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست به صورت گذشته‌نگر در قالب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس و انواع شاخص­‌های محیط زیستی مورد بررسی قرار می‌­گیرد.
روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق به صورت پژوهشی و با استفاده از روش‌­های تحلیل واژگان کلیدی انجام شده است. جامعه این پژوهش را کلیه مقالات علمی (پژوهشی و مروری) در پایگاه­‌های وب آو ساینس (WOS)، اسکوپوس (Scopous) و نشریات علمی جهاد دانشگاهی (SID) تشکیل می‌­دهد. در مجموع تعداد 1340 رکورد در قالب­‌های مختلفی نظیر مقالات، کتاب­‌ها، همایش، کنفرانس­‌ها، چکیده و یادداشت‌ها استخراج شد. در این میان به تعداد 340 رکورد مربوط به مقالات علمی (پژوهشی و مروری) بوده است که از این تعداد 122 رکورد را مقالات دارای واژگان کلیدی به خود اختصاص داده‌اند. بر همین اساس، این مقالات جهت تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شدند.
یافته‌ها: با توجه به نتایج متفاوت و متضادی که حاصل کار بسیاری از محققین در این زمینه بوده است و با توجه به این که نوع شاخص‌های محیط­زیستی بکار برده شده در همه این مطالعات، نماینده و شاخصی کامل و جامع برای متغیر کیفیت محیط زیست نمی‌باشد، نتایج بدست آمده نامعتبر بوده و نمی‌­توانند معیار و ملاک درستی برای اتخاذ و اجرای سیاست‌­های مناسب اقتصادی- محیط­زیستی باشند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: بکارگیری یک شاخص ترکیبی که بتواند همه ابعاد مربوط به آلودگی محیط زیست را بیان کند و نماینده درستی برای کیفیت محیط زیست در حوزه مورد بررسی باشد، می­تواند تحلیلی درست و دقیق‌­تری را در بررسی منحنی محیط زیستی کوزنتس در تحقیقات آتی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical Insights on the Relationship between Economic Growth and Environmental Degradation in Framework of EKC Hypothesis and Various Environmental Indicators

نویسنده [English]

  • Hossein Ali Fakher

Department of Economics, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Although the relationship between economic growth and environmental degradation has been supported by theoretical justifications from empirical studies, including the EKC curve, it has not yet gained sufficient comprehensiveness and acceptance. Accordingly, in line with the main purpose of this study, the relationship between economic growth and environmental degradation was retrospectively examined in the framework of EKC hypothesis.
Methodology: This research has been done as an original paper using keyword analysis methods. The statistical sample of the research includes Web of Science (WOS), Scopus search engine and Scientific Information Database (SID). About 1340 records were extracted in various formats such as articles, books, conferences, conferences, abstracts, and notes. Among these, 340 records were related to scientific articles, of which 122 records were allocated to articles with keywords. Accordingly, these articles were considered for analysis.
Findings: On one hand, considering the different and contradictory results that have been the result of the work of many researchers in this field, and on the other hand, given that the type of environmental indicators used in all these studies is not a comprehensive indicator for the environmental quality, the obtained results will be invalid and cannot be the right criterion for adopting and implementing appropriate economic-environmental policies.
Originality/Value: Using a composite index showing all the dimensions related to environmental pollution and to be a true representative of environmental quality, can provide a more accurate analysis of the EKC hypothesis in future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • environmental degradation
  • EKC hypothesis