نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

چکیده

هدف: در این پژوهش الگوریتمی برای ارزیابی و رتبه‌بندی شعب یک موسسه مالی و اعتباری ارائه‌شده است که می‌تواند عملکرد را در یک بازه زمانی ارزیابی نموده و جهش یا رکود عملکرد مقطعی شعب را مدیریت نماید. در الگوریتم امکان تفکیک شاخص‌ها به دو گروه کارا و اثربخش متناسب با استراتژی سازمان، جانمایی شده است، این امر می‌تواند تصمیم‌گیری خبرگان برای انتخاب شاخص‌های مؤثر و وزندهی به آن‌ها را تسهیل نماید.
روش‌شناسی پژوهش: عملکرد شعب در مقاطع زمانی متعدد به‌صورت یک عدد فازی بیان‌شده است. از ساختار روش تاپسیس فازی در الگوریتم استفاده شده است. گام جدید گروه‌بندی معیارها برای محاسبه ارزش معیارهای وابسته به تکنیک تاپسیس فازی افزوده و فرمول محاسباتی تشریح شده است. سازوکار دلیل برتری شعب از منظر کل به جزء با استفاده از ماتریس شباهت بیان‌شده است.
یافته‌ها: با استفاده از الگوریتم ارائه‌شده، 51 شعبه بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان رتبه‌بندی شده است، در خصوص دلیل کسب امتیاز سه شعبه برتر، میانی و انتهایی جدول رتبه‌بندی بر مبنای ماتریس شباهت بحث شده است.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: 1-تولید ماتریس تصمیم با اعداد فازی بر مبنای عملکرد مقاطع متعدد 2- امکان‌سنجی برای تفکیک شاخص‌ها در دودسته کارا و اثربخش 3- فرموله کردن وزندهی به زیر شاخص‌ها، متناسب با میزان وابستگی به سر شاخص.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Financial and Credit Institutions Branches over a Period of Time with Dependent Criteria

نویسنده [English]

  • Rouhollah Kiani Ghaleh no

Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Aliabad Katoul, Iran

چکیده [English]

Purpose: In this research, an algorithm for evaluating and ranking the branches of a financial and credit institution is presented that can evaluate the performance in a period of time and manage the jump or stagnation of cross-sectional performance of branches. In the algorithm, the possibility of separating the criteria into two efficient and effective groups in accordance with the organization's strategy is located, this can facilitate the decision of experts to select effective and weighty indicators to them.
Methodology: The performance of branches in various time periods is expressed as a fuzzy number. The structure of the fuzzy TOPSIS method is used in the algorithm. A new step of grouping the criteria to calculate the value of the criteria related to the fuzzy TOPSIS technique has been added and the calculation formula has been described. Mechanism The reason for the superiority of the branches in terms of the whole to the part is expressed using the similarity matrix.
Findings: Using the proposed algorithm, 51 branches of Keshavarzi Bank in Sistan and Baluchestan province are ranked. The reason for scoring the top three branches, middle and bottom of the ranking table based on the similarity matrix is discussed.
Originality/Value: 1- Generating a decision matrix with fuzzy numbers based on the performance of multiple sections 2- Providing a structure for the possibility of separating indicators into two categories: efficient and effective 3- Formulating and weighing sub-indicators in proportion to the degree of dependence on the index head.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy number
  • Performance Evaluation
  • TOPSIS Method
  • Financial and Credit Institutions