1. تأثیر مدیریت سرمایه‌درگردش بر سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید مجتبی کاوسی داودی؛ یاسین سراج؛ زینب اسمعیلی دهکلانی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 284-296

http://dx.doi.org/10.22105/imos.2021.272998.1035

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در جامعه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش‌شناسی پژوهش: نمونه آماری این تحقیق شامل 125 شرکت می‌باشد که بین سال‌های 1393 لغایت 1398 موردبررسی قرارگرفته‌اند. در این تحقیق از متغیر "نسبت سود خالص قبل از کسر بهره و مالیات به جمع دارایی‌ها" به‌عنوان ...  بیشتر