1. ارائه استراتژی برای انسجام شش سیگما در مدل بلوغ قابلیت نرم افزار

شعبان الهی؛ جلیل موسوی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 98-113

http://dx.doi.org/10.22105/imos.2020.260562.1005

چکیده
  هدف: چالش‌ها همراه با تغییرات در طی ده سال اخیر تأییدی بر اهمیت استفاده از نرم‌افزار توسط کسب‌وکارها است، سازمان‌ها امروزه به هزینه و کیفیت نرم‌افزارها به‌طور متفاوتی می‌نگرند. درحالی‌که سازمان‌های IS به‌طور رسمی هزینه‌های مهندسی توسعه تکراری را کاهش می‌دهند، ماهیت اساسی نرم‌افزار در یک محصول یا سرویس پیشنهادی در ارزیابی ...  بیشتر